Hamar formannskap vedtok 12.06.2024 å varsle oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og legge kommunal planstrategi 2024-2027 og planprogrammet for samfunnsdelen ut på høring i perioden 14.06.2024 - 15.08.2024.

Kommunal planstrategi 2024-2027 - Høringsdokument (PDF, 1MB)

Kunnskapsgrunnlag

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (regjeringen.no)

Utfordinger og muligheter i haamr kommune 2024 (Østlandsforskning) (PDF, 2MB)

Oversikt over folkehelsen 2024 (PDF, 1MB)

Høringsuttalelser sendes skriftlig til:

Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
eller: postmottak@hamar.kommune.no

Konvolutten/e-posten merkes «Kommunal planstrategi».

Spørsmål kan rettes til innbyggerservice på telefonnummer: 62 56 30 00 eller postmottak@hamar.kommune.no

Kommunen tar sikte på å sluttbehandle planstrategien i kommunestyret 25. september 2024.