Avdelingen har et overordnet, administrativt ansvar for å fremskaffe data og analysere samfunnsutviklingen for å gi de folkevalgte et best mulig beslutningsgrunnlag.

Avdelingen er sammensatt av personer med bred kompetanse innen ulike retninger for å trekke opp strategier for kommunen fremover når det gjelder kommuneplanlegging, temaplanleggin og kommunens miljøarbeid.

Avdelingen arbeider i prosjektform i nært samarbeid med folkevalgte organer, medarbeidere i resultatenhetene og i mange tilfeller frivillige organisasjoner og kommunens innbyggere for øvrig.