Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Hedmark inviterte brukere, pårørende og helsepersonell i hele Innlandet til temadag om pårørendestøtte. Dagen var satt sammen av dyktige foredragsholdere som hadde ulik vinkling på hvordan vi best kan gi pårørendestøtte og anerkjenne pårørendes innsats. 

Temadagen er et ledd i «Støtte ogFoto: USHT Innlandet: fra venstre: Kirsten Koht, Una Stenberg, Reidun Hov og Christiane Nielsen avlastning til pårørende med omsorgsoppgaver», et prosjekt som er utviklet og ledes fra USHT Innlandet (Hedmark). Her skal helsepersonell få økt kompetanse i å støtte pårørende , samtidig som det gjennom prosjektet gis et lavterskeltilbud om avlastning (pårørendepause), slik at pårørende kan få et pusterom fra sine omsorgsoppgaver.

Hvem er pårørende?

I følge pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3, b er nærmeste pårørende definert som den den pasienten oppgir. Hvis pasienten ikke kan oppgi dette, så er det den med varig og løpende kontakt med vedkommende. Helsepersonell har plikt til å innhente tilstrekkelig informasjon for å sikre forsvarlig helsehjelp, plikt til å spørre pasienten hvem som er deres nærmeste pårørende og dokumentere det.

Pårørendes rettigheter

Sandra Fahre er jurist og jobber ved fra Pasient- og brukerombud i Innlandet. Hun informerte om ombudets arbeid og pårørendes rettigheter. I tillegg ble det presentert flere gode eksempler på saker som kommer inn til ombudet som omhandler pårørendes rettigheter i forhold til avlastning.

Nasjonal pårørendeundersøkelse

I mars 2022 ble det for første gang publisert en nasjonal pårørendeundersøkelse. Undersøkelsen tar for seg kartlegging av pårørendes rolle, erfaringer, situasjon og opplevelse av helse- og omsorgstjenesten. Rapporten viser at mer enn 1,5 millioner personer over 18 år gjør en innsats som pårørende. Av disse bruker halvparten av de pårørende fem timer i uka og 15 prosent bruker over 20 timer i uka på å hjelpe, pleie eller støtte nærstående. I dag regnes pårørendes innsats i den kommunale helse- og omsorgstjenesten tilsvarende ca.140.000 årsverk. Dette utgjør omtrent like mange årsverk som ansatte .
Her kan du lese mer om den nasjonale pårørendeundersøkelsen.

Plutselig kan du våkne en morgen og være pårørende. En rolle som er usikker og lite forutsigbar. En rolle med minner og bekymringer, en rolle som skal stille opp i plikt og kjærlighet og en rolle som er i konstant beredskap»                          

Reidun Hov

Helsekompetanse og mestring

Una Stenberg jobber som sosionom og forsker på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, og ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. Hun forsker på helsekompetanse og mestring, både knyttet til utvikling og forskning på hvordan pårørende kan styrkes. Stenberg presenterte noen av resultatene fra studier der utbytte fra deltakelse i ulike typer lærings- og mestringstilbud til pårørende har blitt undersøkt.   

Pårørende må bli sett og hørt

Fagdagen ble avsluttet med et inspirerende og sterkt budskap fra Kirsten Koht med tema «Vi- de pårørende». Hun formidler sine erfaringer som pårørende og i møte med helsevesenet på en gjenkjennbar og treffende måte. Budskapet at pårørende må bli sett, hørt og anerkjent.

Det er viktig å finne seg selv i rollen som pårørende. Det er en ufrivillig rolle som det ikke gis opplæring i

Kirsten Koht

Støtte og avlastning til pårørende med omsorgsoppgaver

Prosjektet er forankret i Leve-hele-livet reformen og omhandler systematisk oppfølging av pårørende og lavterskeltilbud om avlastning gjennom frivillige. Informasjon og opplæring gis til pårørende, helsepersonell og til frivillige. 

Pårørendepause - informasjonskort om prosjektet til pårørende

Fire kommuner deltar i prosjektet: Åsnes, Våler, Stange og Grue. I tillegg deltar Hamar som en ressurskommune. Hamar har etablert tilbudet for flere år siden med gode resultater. Etter koronapandemien har prosjektet nå fått en ny giv.