Hamar kommune vedtok i kommunestyret 18.12.19 å fremforhandle forslag til utbyggingsavtaler med grunneiere/utbyggere på Ingeberg, samt planlegge nødvendige infrastruktur i området. 

Om arbeidet

Det planlegges en miljøgate med beplantning langs Gåsbuvegen med gang- og sykkelveg, ca 250 meter.  I fylkesvegen Imerslundmarka planlegges med gang- og sykkelveg ca 650 meter. 
 
I forbindelse med Gåsbuvegen er det vurdert alternative kryssløsninger, og formannskapet i Hamar vedtok 02.09.20 å regulere området for å innarbeide en gangbru som krysningspunkt i Gåsbuvegen, i stedet for en tidligere påtenkt kulvert. Gangbrua er tenkt plassert med direkte tilknytning til Ingeberg skole. 

  • Arbeid med utbyggingsavtaler med grunneiere/utbyggere på Ingeberg pågår.  
  • Detaljprosjektering av byggeplan for området pågår. 
  • Innenfor området planlegges også turveger / stier og en sentral lekeplass. 
  • Det planlegges også kommunale VA ledninger for området. 

I Imerslundmarka planlegges opprusting av fylkesvegen med gang- og sykkelveg, ca 650 meter. Innenfor reguleringsområdet skal det i tillegg planlegges gang- og sykkelveger, turveger / stier og en sentral lekeplass. Det skal også planlegges kommunale VA-ledninger (vann og avløp) for området, samt øvrig infrastruktur i bakken.

Spørsmål i forbindelse med prosjektet?  Kontakt Jan Tore Sagbakken, tlf 454 15 352.

Om Ingeberg

Ingeberg ligger 5km nord-øst for Hamar sentrum og er et tettsted etablert på 1960-70 tallet. Det består av eneboligbebyggelse, skole og barnehage og er omkranset av jordbruks- og skogsområder.

På Ingeberg har man muligheten for at folk som ikke ønsker å bo i sentrum kan bosette seg i mer landlige omgivelser men likevel sentrumsnært. Kommunens hovedvisjon er at Ingeberg skal utvikles til et godt sted å bo med en klar identitet basert på miljø og estetikk.

Områdereguleringen legger til rette for et styrket lokalsentrum med gode forbindelser til skole, barnehage, grønnstruktur og andre møteplasser.