Om bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig økonomisk støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Husbanken sine nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Alle som har muligheter bør søke elektronisk via husbanken.no. Du kan få hjelp av Nav, Boligkontoret eller Innbyggerservice i Hamar for å fylle ut søknaden. 
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.
 
Bostøtte beregnes etter søkerens inntekt for den måned vedtaket fattes for.
Inntektsopplysninger hentes fra offentlige registre og trenger ikke dokumenteres. Inntekt som ikke innhentes automatisk (netto kapitalinntekter, næringsinntekt og utenlandsinntekt) må anslås på søknaden.
 
For skjemaer, se under "Skjemaer". 

Søk om bostøtte

Søk om bostøtte