Bolighus i vinterlandskap - Adobe Stock foto

Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen - for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker med mer.

Justering hvert år

Eiendomsskatten blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. Da vedtas også størrelsen på bunnfradraget og skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt.

Hamar kommune benytter Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten. Skatteetatens grunnlag blir justert hvert år i samsvar med prisveksten for øvrig.

Utregning av eiendomsskatt

Regnestykket kan virke litt komplisert, men vi skal forklare gjennom et eksempel. Vi starter med markedsverdien til huset (som vi får fra Skatteetaten) og multipliserer denne med 0,7 (noe som gir en 30% reduksjon).

Fra beløpet vi da får, trekkes det fra et bunnfradrag på 260.000 (når boenheten er lik eller større enn 30 m2.), og vi får det som kalles et skattegrunnlag. Selve eiendomsskatten beregnes ut fra dette grunnlaget.

Kommunestyret vedtar hvert år hvor mye av dette skattegrunnlaget som du må betale i eiendomsskatt. I  Hamar er det nå 4 promille av skattegrunnlaget for bolig-og fritidseiendom, og for næringseiendommer er det 5,7 promille.

Eksempel på utregning: 
Vi tar her utgangspunkt i en bolig der markedsverdiene er 3 millioner kroner.

3 millioner x 0,7 gir                                kr. 2.100 000 
Bunnfradrag                                         - kr.    260.000
Skattegrunnlaget blir da                    = kr.  1 840 000
________________________________________
4 promille av dette beløpet gir en eiendomsskatt på  7.360 kroner i året.

Merk: Har du fritidseiendom, næringseiendom eller boligeiendom uten formuesgrunnlag, er det kommunens egne takster som legges til grunn for eiendomsskatten. 

Min side og eiendomsskatteliste

Du kan logge inn med sikker ID på Min Side for blant annet å se informasjon knyttet til din eiendom og dine fakturaer fra kommunen. (Fakturaen er tilgjengelig for den som mottar denne – vanligvis en person i hver husstand.) 

Offentlig skatteliste som viser eiendomsskatt for alle eiendommer i Hamar, vil i tillegg ligge ute digitalt på kommunens nettsider og finnes i papirformat hos Innbyggerservice i rådhuset i perioden fra 1. mars og i 4 uker framover. 

Klage på grunnlaget for eiendomsskatt

Skatteetatens markedsverdier bygger på eiers opplysninger om boligens areal (primærrom), opprinnelig byggeår, og boligtype (enebolig, leilighet eller småhus). Disse opplysningene finnes i Skattemeldingen din.

Mener du at opplysningene hos Skatteetaten likevel er feil, eller at formuesverdien for boligen i skattemeldingen din er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du sende inn endringsmelding til Skatteetaten. De endringene du eventuelt gjør, kan være gjenstand for kontroll hos skattemyndighetene. Du vil i så fall få eget varsel om dette. Frem til Skatteetaten har akseptert endringen, må utsendte fakturaer betales. Merk at Skatteetaten kan ha lang saksbehandlingstid.

Merk: Klage på takster basert på kommunal taksering - sendes skriftlig innen 12. april til Hamar kommune v/eiendomsskattekontoret, pb.4063, 2306 Hamar eller postmottak@hamar.kommune.no

Du kan ikke endre grunnlaget selv dersom du har fått varsel eller vedtak fra skattemyndighetene om endring av boligopplysningene eller formuesverdien i skattemeldingen for 2022. 

Du kan heller ikke endre formuesverdien selv dersom du ikke var eier av eiendommen per 31.12.2022. For å få endret boligverdien/formuesverdien i slike tilfeller, må du sende inn en skriftlig klage til Skatteetaten. I klagen må du begrunne hvorfor du mener at grunnlaget er feil.  

Adgangen til å endre skattemeldingen selv, gjelder i tre år etter fristen for levering av skattemeldingen for det inntektsåret du ønsker å endre.

Selv om du klager på eiendomsskattetaksten eller oppdager feil i grunnlaget, må du betale fakturaen for kommunale avgifter, såfremt det ikke er inngått annen avtale med Hamar kommune. (Eiendomsskattelovens § 25)

Hvis det viser seg at klagen tas til følge, og det er betalt for mye eller for lite eiendomsskatt, vil dette bli korrigert på senere faktura for kommunale avgifter.

Prisliste