Kriterier

Behovet tilsier at det ikke er hensiktsmessig å ivareta personenes behov for medisinskfaglig bistand i hjemmet, dette kan være både av fysisk og psykisk karakter.

Andre tiltak som tilpasning av egen bolig, økt tilfang av hjemmetjenester er forsøkt. Dette kan være korttids-/ avlastningsopphold i sykehjem, støttetiltak som for eksempel, velferdsteknologiske løsninger som for eksempel GPS, medisin dispensere, fallalarm, digitalt tilsyn, trygghetsalarm og dagaktivitetstilbud.

Søknad

Ingen søknadsfrist, det kan søkes når som helst.
Den som har behov for heldøgns pleie og omsorg kan søke kommunen om langtidsopphold på sykehjem. Ved behov kan du få bistand til å fylle ut søknaden.

Søker eller den som representerer søker gir samtykke eller avslår muligheten til samhandling med relevant helsepersonell på søknaden. Saksbehandlingstid er 4 uker.

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)

I vedtaket vil det fremkomme om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og evt. hva tjenesten vil omfatte. Du har rett til å påklage vedtaket. Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket ble mottatt. Klagen sendes Hamar kommune, Tildelingsenhet for helse og omsorgstjenester, Ankerskogen. PB 4063, 2306 Hamar.

Lovhjemmel

Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen for de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er hjemlet i Lov om Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og Lov om helse- og omsorgstjenester § 3-1. For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby plass i institusjon, jf §§ 3-2 første ledd, nr. 6 bokstav c, 3-2a (se også forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig for Hamar kommune (FOR-2017-06-21-1294))

Priser