Urbant landbruk deles ofte i to deler

 • Urban dyrking omfatter hager, balkonger, parsellhager, kolonihager, skolehager og terapeutiske hager (for eksempel på institusjoner og sykehjem). 
 • Bynært landbruk omfatter gårder nær byen, gårder som produserer lokalmat, besøksgårder, museumsgårder osv. 

Urbant landbruk i Hamar

Hamar kommune har valgt å definere urbant landbruk som landbruk, urban dyrking eller husdyrhold som forgår i by eller som drar nytte av nærhet til by. Det handler ikke bare om mat, men også om bruken av grønne områder for å oppnå andre mål:

 • Skape en vakker by
 • Tilrettelegge for gode møteplasser
 • Inspirere innbyggerne til å dyrke sin egen mat
 • Bedre håndtering av regnvann
 • Bedre folkehelse gjennom fysisk aktivitet, nærhet til natur og fellesskap med andre
 • Sirkulær økonomi 

Fire satsingsområder

I Hamar er urbant landbruk også tett knyttet sammen med ivaretakelse av det biologiske mangfoldet, opprettholdelse av økologiske funksjoner og tilrettelegging for pollinerende insekter. Produksjon av honning er et godt eksempel på dette. For å kunne produsere honning i by må man ha tilgjengelige og attraktive leveområder for biene. Her kan både offentlige grøntområder og private hager bidra. 

Vi har fire satsningsområder:

 • Biologisk mangfold
 • Fellesskap
 • Dyrkingskompetanse 
 • Bynært landbruk


Både sykehjem, skoler, Naturskolen, Nav, biblioteket og flere andre bidrar i satsningen på urbant landbruk. Parsellhagen på Domkirkeodden som drives av Hamar sanitetsforening (LENKE til Hamar sanitetsforening) er også et godt eksempel på at dyrking engasjerer. 

Del av nasjonal satsing

Regjeringen har utarbeidet en nasjonal strategi for urbant landbruk for å legge til rette for urbant landbruk i byer og tettsteder. Målet er å etablere flere prosjekter som bidrar til bærekraftig byutvikling, integrering, utdanning, arbeidstrening, innovasjon og klimatilpasning. Byutviklingen må være bærekraftig og bidra til å bevare byens naturmangfold, kulturlandskap og grønne lunger, og dette kan prosjekter innen urbant landbruk bidra til.

Lenke til Nasjonal strategi for urbant landbruk