Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin.

Startlån kan gis til refinansiering dersom du står i fare for å miste boligen.

Får du lån til bolig i privat bank, kan du ikke få startlån. Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån. 

Søk om startlån og tilskudd

Du må ha egen BankID når du skal søke. I søknaden skal alle inntekter og utgifter dokumenteres. Mange opplysninger blir innhentet automatisk. Har du vedlegg på papir kan du ta bilde av vedleggene og laste dem inn i søknaden.

Har du ikke BankID kan du få en medhjelper eller verge til å søke på vegne av deg. 
Søke uten BankID. 

Spørsmål og svar ved startlån og tilskudd

Sjekk om du kan få startlån og tilskudd her

Har du flere spørsmål til søknaden, ta kontakt med kommunen/NAV.

Om startlån

Startlån skal bidra til at personer som har langvarige økonomiske problemer med å finansiere kjøp av egen bolig, kan kjøpe seg en nøktern og egnet bolig og beholde den. Låneordningen skal være et supplement til det ordinære bankmarkedet. Ordningen er behovsprøvd.

Dersom du har vanskeligheter med å få boliglån til nødvendig utbedring av boligen din, så kan du søke kommunen om startlån til formålet. Du kan også søke om startlån til tilpasning av boligen din, for å kunne bli boende i boligen lengst mulig.

Husstander som på grunn av gjeldsproblemer eller permanent inntektsnedgang har vanskeligheter med å betale sine boligforpliktelser og derfor står i fare for å måtte selge sin bolig, kan søke om startlån til refinansiering. 

Har du allerede startlån fra Hamar kommune så finner du her informasjon om hvordan søke om nytt startlån og/ eller boligtilskudd til ny bolig, hvordan søke om å ta over startlånet alene (endring av kredittakeransvar), hvordan søke om prioritetsvikelse ved opptak av kreditt i annen bank, hvordan søke om betalingslettelser samt generell informasjon om tilbakebetaling og lånevilkår.

Om tilskuddsordninger

Husbanken kan gjennom kommunen bidra med startlånlån og tilskudd både ved ny bolig og ved ombygging av eksisterende bolig. Det er også mulig å søke andre lån dirkete fra Husbanken. NAV Hjelpemiddelsentral kan kun bidra med tilskudd ved ombygging av eksisterende bolig, hvor det allerede for en person med nedsatt funksjonsevne.  Det er bruker som er ansvarlig for boligtilpassingen.

Husstander, enkeltpersoner og eldre med nedsatt funksjonsevne som har behov for å tilpasse boligen sin for å kunne bli boende i boligen over tid, kan søke tilskudd.

Det er kommunene som tildeler tilskudd. Størrelsen på tilskuddet kommer an på tilgjengelige midler i kommunen, samt en helhetsvurdering av økonomi, behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Hva omfatter tilskuddet?

Tilskuddet kan omfatte enkle tiltak til større ombygginger. For eksempel:

 • Utvendig terrengarbeid der det er behov for tilgjengelighet.
 • Påbygging/ombygging for å få alle nødvendige rom på ett plan.
 • Utvide døråpninger/rom/korridorer og bytte dører, inkludert branndør.
 • Fjerne terskler og terskelplater.
 • Installere eller tilrettelegge for velferdsteknologi.
 • Annet arbeid som er nødvendig for at personer med nedsatt funksjonsevne kan fortsette å bo hjemme.

Du kan søke kun tilskudd eller sammen med startlån

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, og behov for å bygge om boligen for å bli boende? Da kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. Tilskuddet kan dekkedeler av  kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annen fagkyndig.

Prosjekteringen skal 

 • gi forslag til tiltak som skal øke tilgjengeligheten i boligen
 • finne gode løsninger til nøkterne kostnader.

Prosjekteringen skal kartlegge 

 • muligheter og avgrensninger i boligen
 • uteområde og tilkomst
 • tilgjengelighet inne
 • arealbehov
 • innredning og fungerende tilstand 

Tilskuddsordningen er strengt behovsprøvd, ta kontakt med Boligkontoret i Hamar kommune for ytterligere informasjon.

Hamar kommune kan tilby tilskudd til å kjøpe bolig, der startlån alene ikke er tilstrekkelig.

Barnefamilier og andre i en økonomisk vanskelig situasjon med lav og/eller usikker inntekt kan få tilbud om tilskudd. Personer som står i fare for å miste boligen gjennom tvangssalg kan også få tilskudd til å refinansiere lånet, slik at de kan beholde boligen sin.

Personer med langvarige økonomiske problemer blir prioritert. Størrelsen på tilskuddet gis ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Kommunen vurderer om du kan få tilskudd gjennom søknaden din for startlån.

Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler ved varig behov i sitt fylke og fungerer som en andrelinjetjeneste. Hjelpemiddelsentralen arbeider hovedsakelig med tekniske og ergonomiske tiltak overfor enkeltbrukere. Hjelpemiddelsentralen kan gi råd i valg av funksjonelle løsninger og tilpasse ulike hjelpemidler til bruk i og utenfor boligen. Det skjer i nært samarbeid med fagpersoner i kommunen som er ansvarlig for hjelpemiddelformidlingen på stedet.

Hjelpemiddelsentralen kan sammen med ansvarlige fagpersoner i kommunen foreta hjemmebesøk hos bruker for å bistå med råd om individuelle og hensiktsmessige løsninger. Hjelpemiddelsentralen kan også bistå ved planlegging av bygg og boliger der tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne er viktig.

NAV hjelpemiddelsentral kan bidra med tilskudd ved ombygging av eksiterende bolig, hvor det allerede bor en person med nedsatt funksjonsevne.

NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for folketrygdens ordninger og låner ut hjelpemidler gratis så lenge brukeren har behov for det og vilkårene i folketrygden er oppfylt.

Boligrådgivningsgruppe

Hamar kommune har en tverrfaglig sammensatt samarbeidsgruppe som kan bistå innbyggere som på bakgrunn av helseutfordringer trenger å tilpasse sin bolig for å kunne bli boende der. For å komme i kontakt med boligrådgivningsgruppen kan du enten ta kontakt med en av kommunens ergoterapeuter eller Boligkontoret ved rådgiver Hege Boberg Nyjordet.

Dersom du trenger å utbedre boligen din for å bli boende hjemme, kan du søke Boligkontoret om midler til å dekke utbedringene. Midlene er strenget behovsprøv ut i fra din økonomiske situasjon. Midlene gis kun på bakgrunn av funksjonsnedsettelser, ikke til generelt vedlikehold/oppussing.