Tradisjonelt landbruk

Støtte til investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner. 

Søknaden må inneholde:

 • Godkjent kostnadsoverslag
 • Driftsplan/driftsbudsjett
 • Næringsoppgave og skattemelding for de 2 siste årene
 • Tegninger (plan, snitt og fasade)
 • Prosjektbeskrivelse

Elektronisk søknad leveres her 

Sluttutbetaling må inneholde:

 • Utfylt utbetalingsanmodning
 • Kostnadssammendrag som er attestert av regnskapsfører
 • Evt. ferdigattest fra kommunen
 • Egeninnsats vurderes til 350 kr timen. Det er egne satser for bruk av egne maskiner. For ENK, ANS og DA er det kun egeninnsats fra innehaver, deltakere og ektefelle/samboer som kan fakturere

 
Det kan gis tilskudd på inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag, eller maks 2 millioner kroner. Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort.
Ordningen har løpende søknadsfrist. 

Bioenergi

Innovasjon Norge har ansvaret for denne ordningen. 

Bygdenæring

Ønsker du å videreutvikle en tilleggsnæring på gården? Vi kan hjelpe deg med å søke om tilskudd og lån.

Det kan gis finansiering til eiere av landbrukseiendom eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendom. Det gis også støtte til mindre næringsmiddelbedrifter som samarbeider med primærprodusenter.

Krav til søker:

 • Den nye næringen skal ha basis i eiendommens ressurser.
 • Eier/bruker/ektefelle/samboer eller fremtidig eier kan søke.

 Det kan gis tilskudd til:

 • Idéavklaring og etableringsfasen: Du kan få tilskudd til å forberede den planlagte virksomheten på 75 % av godkjent kostnadsoverslag.
 • Investering: Tilskudd kan gis med inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag. Tilskuddet kan gis til investeringer i forbindelse med bygg, faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter.
 • Bedriftsutvikling: Tilskudd kan gis med inntil 50 % av godkjente kostnader. Omfatter produktutvikling, kompetanseoppbygging, nettverksbygging, testsalg markedsundersøkelser og markedsføring av nye produkter.

Det er løpende søknadsfrist. Prioriterte områder for støtte er Inn på Tunet, lokalmat og landbruksbasert reiseliv og opplevelser.

Les mer om tilskuddene og finn søknadskjema her

Etablereropplæring

Det arrangeres inspirasjonssamlinger for gründere to ganger i året og etablererkurs. Klosser Innovasjon har ansvaret for gjennomføringen av kursene i hele fylket. Det vil bli annonsert oppstartstidspunkt for de enkelte kurs i pressen og på relevante nettsider. 

Registrering av foretak

For å kunne søke om og motta produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid må du være et foretak. I Landbruksregisteret er et foretak en juridisk enhet, som utfører næringsvirksomhet innen jordbruk eller skogbruk. En slik juridisk enhet kan være et enkeltpersonforetak eller et aksjeselskap. Det er Enhetsregisteret som godkjenner enkeltpersonforetak og tildeler organisasjonsnummer. Et foretak eksisterer ikke før det er tildelt organisasjonsnummer og er registrert i Enhetsregisteret.

Registrer foretaket ditt her (Altinn)

Det er også her du registrerer endringer for foretaket ditt. Hvis du trenger hjelp med registrering av foretak tar du kontakt med landbrukskontoret.

Organisasjonsnummert består av 9 siffer. Nummeret identifiserer juridiske personer mm. og er nøkkelen til opplysningene som er lagret om dem i Brønnøysundregistrene. Alle som er registrert i Enhetsregisteret skal sørge for at organisasjonsnummeret er med på forretningsdokumenter.

Det er viktig at du ikke sletter foretaket ditt i Enhetsregisteret før tilskuddet har blitt utbetalt. Dersom foretaket som framstatte søknaden om produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd er slettet før utbetaling, blir ikke tilskuddet utbetalt. 

Produsentnummeret består av 10 siffer. Dette nummeret gir en entydig identifikasjon av produsent (eiendom/foretk). For å f.eks. levere slakt eller bestille øremerker må du ha et produsentnummer. Ta kontakt med oss for å få et produsentnummer/ opprette hobbyvirksomhet. Vi trenger da fødselsnummer (11 siffer), navn og adresse, samt gårds- og bruksnummer.

Før du får produsentnummer

Du må ha opprettet et foretak og fått et organisasjonsnummer. Dette foretaket må også ha minst én bedrift (også kalt virksomhet eller underenhet). 

 

Dersom et foretaks virksomhet anses som en engangsforeteelse eller hobbyvirksomhet, vil dette kalles uregistrert foretak. Uregistrerte foretak kan ikke søke produksjonstilskudd eller andre tilskudd. Uregistrerte foretak får ikke organisasjonsnummer, men en uregistrert ID.

 

Det er viktig at du har registrert en vegadresse som forretningsadresse for foretaket ditt. Posten leverer ikke alltid post til adresser med kun gårdsnavn lenger, og du kan derfor risikere at du ikke mottar post dersom du ikke har registrert vegadresse. Dette kan du sjekke og evt. endre gjennom Samordnet registermelding