Beboer defineres som hjemmeboende med vedtak på praktisk bistand:opplæring, hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelp. Det utarbeides egen husleiekontrakt.

Målgruppe

Målgruppen for bolig med heldøgns bemanning gjelder for de som har et fysisk eller sosialt behov for oppfølging gjennom hele døgnet uten at det foreligger en kognitiv svikt.

Kriterier

Andre aktuelle hjelpetiltak skal være vurdert før bolig med heldøgns bemanning vedtas.

Dette kan være tiltak som tilpasning av egen bolig, økt tilfang av hjemmetjenester er forsøkt. Dette kan være korttids-/ avlastningsopphold i sykehjem, støttetiltak som for eksempel, velferdsteknologiske løsninger som for eksempel GPS, medisin dispensere, fallalarm, digitalt tilsyn, trygghetsalarm og dagaktivitetstilbud.

Lovhjemmel

Tjenesten tildeles med bakgrunn i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2a og § 3-7.

Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns bemanning dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det enste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder bolig med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.

Den som har behov for heldøgns pleie og omsorg kan søke kommunen om bemannet kommunal bolig. 

Søknad

Søker eller den som representerer søker gir samtykke eller avslår muligheten til samhandling med relevant helsepersonell på søknaden. Ved behov kan du få bistand til å fylle ut søknaden. Saksbehandlingstid er 4 uker. 

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)

I vedtaket vil det fremkomme om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og evt hva tjenesten vil omfatte.

Du har rett til å påklage vedtaket. Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket ble mottatt. Klagen sendes Hamar kommune, Tildelingsenhet for helse og omsorgstjenester i Ankerskogen. PB 4063, 2306 Hamar.

Priser

Etter tildeling av bolig blir det skrevet husleiekontrakt mellom leietaker og kommunen (utleier) som signeres av begge parter. Pris på husleie framkommer i kontrakten.

Det fattes eget vedtak på middag og tørrmat.

Praktisk bistand (hjemmehjelp), som innebærer vask av leilighet og tøy, fattes det eget vedtak på, og kostnaden for dette beregnes etter inntekt med faste satser. Se priser på kommunale tjenester i Hamar.