Med over 2500 ansatte, er Hamar kommune den største arbeidsplassen i Hamar.  Vi har et mangfold av yrker og arbeidsplasser i kommunen. Hos oss får du et godt, faglig og sosialt arbeidsmiljø med muligheter til å utvikle deg selv som arbeidstaker.

Våre verdier er åpen, pålitelig, modig og helhetlig. 

Felles for ansatte i Hamar kommune:

  • Lønn etter sentrale og lokale avtaler.
  • Hamar kommune er en IA-bedrift og prioriterer bedriftsinternt attføringsarbeid.
  • Arbeidstakere ansettes i Hamar kommune på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende avtaler.
  • Hamar kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Inkluderende arbeidsliv

Våre hovedmål med inkluderende arbeidsliv

  • Redusere sykefraværet.
  • Tilsette langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne enn i dag. (Yrkeshemmede arbeidstakere, arbeidstakere på attføringstiltak, reaktiviserte uføretrygdede.)
  • Øke den reelle pensjoneringsalder, dvs. den gjennomsnittlige avgangsalderen fra arbeidslivet.

Utvidet bruk av egenmelding

Som arbeidstaker i Hamar kommune, har du mulighet til å bruke egenmelding inntil 8 kalenderdager pr. sykefraværstilfelle. Det egenmeldte fraværet må likevel ikke overstige 24 dager i løpet av de siste 12 måneder.

Denne egenmeldingen skal også brukes som grunnlag for en tett dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Ved mislighold kan arbeidsgiver kreve sykmelding fra første fraværsdag.

Les mer om Inkluderende arbeidsliv på regjeringens nettside

Tilbake til forsiden: Jobbe hos oss