Fastsatt av Hamar kommunestyre 15.12.2021 med hjemmel i LOV-2018-06-22-83 om kommuner og fylkeskommuner § 5-3.  Erstatter forskrift vedtatt av Hamar formannskap desember 2017 (sak 0256/17).

De økonomiske rammene for tilskudd følger av Hamar kommunes årlige budsjettvedtak. Det vises til egen veiledning for søknad innenfor den enkelte tilskuddsordning i punkt 2. 

1. Generelle bestemmelser

§ 1-1 Formål
Gjennom økonomiske støtteordninger på kulturområdet ønsker kommunen å stimulere til aktiviteter som bidrar til skaperglede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt som fører til at kommunens befolkning opplever Hamar som en god kommune å bo og leve i. 

Aktørene skal oppleve kommunen som en medspiller, samtidig som kommunen kan stille krav til lag og organisasjoner om at de arbeider for å nå kommunens mål, jfr. gjeldende kommuneplan og Temaplan for kultur 2019-2025.

§ 1-2 Prioriteringer
Grunnlag for tilskudd defineres under den enkelte tilskuddsordning jf pkt 2. Felles for alle ordninger er at
barn og unge prioriteres, og tilskudd fra kommunen gis ikke som fullfinansiering. 
Arrangement som planlegges gjennomført årlig, og som ikke faller inn under festivalordningen, må påregne gradvis reduksjon i støtten fra år til år. Konsepter og arrangement må planlegge for egen bærekraftig økonomisk modell, slik at kommunen kan gi støtte til nye konsepter og arrangement. 

Årlig budsjett ligger til grunn for fordeling av tilskudd. 

§ 1-3 Tilskuddsordninger:
•    Oppstartstilskudd – frist: løpende 
•    Driftstilskudd til frivillige organisasjoner – frist: 15. april
•    Arrangementstilskudd – frist: løpende 
•    Tilskudd til festivaler – frist: 1. november
•    Anleggstilskudd – frist: 1. oktober
•    Spillemidler – frist: 1. oktober, egen ordning, ta kontakt med idrettsrådgiver

§ 1-4 Definisjoner
I forbindelse med tilskuddsordningen definerer Hamar kommune begrepene slik: 

Oppstartstilskudd og driftstilskudd for frivillige lag og organisasjoner: Skal være demokratisk oppbygd med åpne muligheter for medlemskap, og med minimum 15 betalende medlemmer bosatt i Hamar. Laget skal ha valgt styre på minimum 3 medlemmer med leder og økonomiansvarlig. 

Medlem: Person som er oppført i lagets- /organisasjonens medlemsregister og har betalt kontingent.  

§ 1-5 Tilskuddsordningen gjelder for:

  • Frivillige lag, enkeltmannsforetak, organisasjoner og kulturinstitusjoner med tilknytning til Hamar
  • Regionale organisasjoner som har tilknytning til kommunen 
  • Tilskudd til lag, grupper eller enkeltpersoner utenfor Hamar kommune kan vurderes. Tiltaket skal være rettet mot innbyggere i Hamar kommune og det bygges nye relasjoner som styrker kulturlivet i kommunen.

§ 1-6 Tilskuddsordningen gjelder ikke for:

  • Humanitære eller sykdomsrelaterte organisasjoner
  • Politiske partier, bedriftslag og lukkede arrangement
  • Nasjonale og religiøse høytidsdager (17. mai eget budsjett)
  • Andre kommunale virksomheter 

§ 1-7 Krav til søkere 
For å få offentlig støtte må søker:

  • Være registrert i Brønnøysundregistrene og oppgi organisasjonsnummer og bankkontonr knyttet til dette
  • Følge ledsagerbevisordningen
  • Synliggjøre at arrangementet er støttet av Hamar kommune

§ 1-8 Søknadsbehandling
Kommunens elektroniske søknadsskjema skal benyttes.

I de tilfeller en organisasjon har en eller flere underavdelinger, skal søknad om tilskudd sendes gjennom hovedorganisasjonen og være undertegnet av enten leder eller kasserer. Alle søknader er offentlige, og ved forespørsel vil innsyn bli gitt, både i søknadsskjema og vedlegg. 

Det kan innvilges tilskudd til inntil fem arrangement pr søker pr år. 
Prosjekter med et kommersielt potensiale vil kunne få vedtak om underskuddsgaranti.

§ 1-9 Klageadgang
Vedtak som er fattet i medhold av denne forskriften, med unntak av kulturpris, kan påklages jf. Forvaltningsloven § 28, 2.ledd.. Klagefrist er 3 uker fra den dato underretningen om vedtaket er kommet fram.  Klage sendes Hamar kommune v/Kultur og frivillighet, Postboks 4063, 2306 Hamar.

§ 1-10 Kontroll
Opplysninger gitt i søknadene vil bli gjenstand for stikkprøvekontroll og søker må på forespørsel gi innsyn i søkers regnskap. Uriktige opplysninger kan føre til at søker må tilbakebetale urettmessig mottatt støtte, miste retten til fremtidig støtte, samt at forholdet blir anmeldt.

§ 1-11 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 01.01.2022.
Samtidig oppheves forskrift 18. desember 2013 nr. 1774 om tildeling av tilskudd til kulturarbeid, Hamar kommune, Hedmark.

2 Tilskuddsordninger

2.1 Oppstartstilskudd

Formål: Tilskuddet skal bidra til at innbyggerne i Hamar får tilgang til ett bredt spekter av frivillige organisasjoner

Tildelingskriterier: Tilskudd kan gis til nystartede lag og foreninger i Hamar. Det kan gjøres unntak om kravet om minimum 15 medlemmer.

Tilskuddets størrelse er fastsatt til kr 2 000

Krav til dokumentasjon: Vedtekter vedtatt i organisasjonen

2.2 Driftstilskudd til frivillige organisasjoner

Formål: Tilskuddet skal bidra til at innbyggere i alle aldre og med ulike forutsetninger får tilgang til ett bredt spekter av kultur- og fritidsaktiviteter i Hamar 

Tildelingskriterier: Driftstilskudd det kan søkes om:
•    Grunntilskudd (fast beløp, min. 15 medlemmer)
•    Medlemstilskudd (pr aktive medlem 0-19 år bosatt i Hamar)
•    Kompetansehevende tiltak (instruktør-, trener-, lederkurs mm.)
•    Driftstilskudd til anlegg (etter poengmodell)

Det gis ikke tilskudd til:
•    Innkjøp av materiell og utstyr
•    Reise- og turnéstøtte

Krav til dokumentasjon: Eget søknadsskjema

2.3 Arrangementstilskudd

Formål: Tilskuddet skal bidra til kvalitet og mangfold i Hamars kulturtilbud. 

Tildelingskriterier: Tilskudd kan gis til kulturarrangement i Hamar kommune.

Følgende arrangement prioriteres:
•    rettet mot barn og unge
•    offentlige arrangementet som er tilgjengelige for alle
•    arrangement som er i tråd med kommunens hovedmål, jfr pkt 1.1

Det gis ikke tilskudd til:
•    Tiltak av utpreget kommersiell karakter
•    Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed 
•    Kursvirksomhet, seminarer, studiereiser, utdanning
•    Reise- og turnestøtte
•    Produksjon av publikasjoner, bøker, filmer etc. 

Krav til dokumentasjon: Eget søknadsskjema. Utbetaling etter innlevert rapport.

2.4 Festivaler

Formål: Tilskuddet skal bidra til å:

–     Styrke og stimulere det helårige kulturlivet og kunstproduksjonen i Hamar
–     Profilere kommunen utad og styrke Hamars omdømme som Innlandets hovedstad
–     Gi opplevelser for innbyggere i kommune og region på et nasjonalt og internasjonalt nivå
–     Være attraktive for tilreisende

Tildelingskriterier: Tilskudd kan gis til festivaler som arrangeres årlig eller annen hvert år med minst to dagers varighet. 

I tillegg til de generelle vilkårene som går fram av pkt. 1, vil følgende faktorer bli vektlagt ved tildeling av tilskudd:
-    Festivalenes kunstneriske profil
-    Festivalenes soliditet og profesjonalitet
-    Festivalenes utviklingsmulighet og egeninntjening
-    Samarbeid med lokalt næringsliv

Festivalen må ha et styre som er ansvarlig for drift og en organisasjon som sikrer kontinuitet. 

Hamar kommune kan gi tilskudd for ett år av gangen. 

Det inngås egen avtale med arrangøren der det går fram hvordan Hamar kommune skal profileres i program og på festivalområdet/konsertstedene.

Krav til dokumentasjon: Eget søknadsskjema

2.5 Nærmiljøtiltak 

Ikke budsjettert

2.6 Anleggstilskudd

Formål: Stimulere til bygging/rehabilitering av ordinære idrettsanlegg og nærmiljø-anlegg.

Tildelingskriterier: Kommunalt anleggstilskudd kan gis som et investeringstilskudd til idrettslag som bygger og/eller rehabiliterer anlegg/anleggselementer. Tilskuddet sees som en medfinansiering til spillemidler (søknadene prioriteres sammen med søknader om spillemidler i egen anleggsplan). 
Det kan innvilges inntil kr 1 mill. pr prosjekt som medfinansiering til spillemidler. 
Krav til dokumentasjon: Eget søknadsskjema

2.7 Spillemidler

Formål: Stimulere til bygging/rehabilitering av ordinære idrettsanlegg, nærmiljø-anlegg og kulturarenaer.

Tildelingskriterier: Søknader om spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg behandles i henhold til Kulturdepartementets «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». 
Se info på www.anleggsregisteret.no

Søknader om spillemidler til kulturarenaer behandles i hht. Innlandet fylkeskommunes gjeldende retningslinjer.

Krav til dokumentasjon: Elektronisk søknadsskjema 
www.anleggsregisteret.no
(må opprettes anleggsnr. Hamar kommune v/Wenche Enge, wenche.enge@hamar.kommune.no)

Her finner du søknadsskjema til de forskjellige tilskuddsordningene:

Lenke til vår nettside om tilskuddsordninger/kulturmidler i Hamar kommune