Fastsatt av Hamar kommunestyre 15.12.2021 med hjemmel i LOV-2018-06-22-83 om kommuner og fylkeskommuner § 5-3.  Erstatter forskrift vedtatt av Hamar formannskap desember 2017 (sak 0256/17).

De økonomiske rammene for tilskudd følger av Hamar kommunes årlige budsjettvedtak. Det vises til egen veiledning for søknad innenfor den enkelte tilskuddsordning i punkt 2. 

1. Generelle bestemmelser

§ 1-1 Formål
Gjennom økonomiske støtteordninger på kulturområdet ønsker kommunen å stimulere til aktiviteter som bidrar til skaperglede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt som fører til at kommunens befolkning opplever Hamar som en god kommune å bo og leve i. 

Aktørene skal oppleve kommunen som en medspiller, samtidig som kommunen kan stille krav til lag og organisasjoner om at de arbeider for å nå kommunens mål, jfr. gjeldende kommuneplan og Temaplan for kultur 2019-2025.

§ 1-2 Prioriteringer
Grunnlag for tilskudd defineres under den enkelte tilskuddsordning jf pkt 2. Felles for alle ordninger er at
barn og unge prioriteres, og tilskudd fra kommunen gis ikke som fullfinansiering. 
Arrangement som planlegges gjennomført årlig, og som ikke faller inn under festivalordningen, må påregne gradvis reduksjon i støtten fra år til år. Konsepter og arrangement må planlegge for egen bærekraftig økonomisk modell, slik at kommunen kan gi støtte til nye konsepter og arrangement. 

Årlig budsjett ligger til grunn for fordeling av tilskudd. 

§ 1-3 Tilskuddsordninger:
•    Oppstartstilskudd – frist: løpende 
•    Driftstilskudd til frivillige organisasjoner – frist: 15. april
•    Arrangementstilskudd – frist: løpende 
•    Tilskudd til festivaler – frist: 1. november
•    Anleggstilskudd – frist: 1. oktober
•    Spillemidler – frist: 1. oktober, egen ordning, ta kontakt med idrettsrådgiver

§ 1-4 Definisjoner
I forbindelse med tilskuddsordningen definerer Hamar kommune begrepene slik: 

Oppstartstilskudd og driftstilskudd for frivillige lag og organisasjoner: Skal være demokratisk oppbygd med åpne muligheter for medlemskap, og med minimum 15 betalende medlemmer bosatt i Hamar. Laget skal ha valgt styre på minimum 3 medlemmer med leder og økonomiansvarlig. 

Medlem: Person som er oppført i lagets- /organisasjonens medlemsregister og har betalt kontingent.  

§ 1-5 Tilskuddsordningen gjelder for:

  • Frivillige lag, enkeltmannsforetak, organisasjoner og kulturinstitusjoner med tilknytning til Hamar
  • Regionale organisasjoner som har tilknytning til kommunen 
  • Tilskudd til lag, grupper eller enkeltpersoner utenfor Hamar kommune kan vurderes. Tiltaket skal være rettet mot innbyggere i Hamar kommune og det bygges nye relasjoner som styrker kulturlivet i kommunen.

§ 1-6 Tilskuddsordningen gjelder ikke for:

  • Humanitære eller sykdomsrelaterte organisasjoner
  • Politiske partier, bedriftslag og lukkede arrangement
  • Nasjonale og religiøse høytidsdager (17. mai eget budsjett)
  • Andre kommunale virksomheter 

§ 1-7 Krav til søkere 
For å få offentlig støtte må søker:

  • Være registrert i Brønnøysundregistrene og oppgi organisasjonsnummer og bankkontonr knyttet til dette
  • Følge ledsagerbevisordningen
  • Synliggjøre at arrangementet er støttet av Hamar kommune

§ 1-8 Søknadsbehandling
Kommunens elektroniske søknadsskjema skal benyttes.

I de tilfeller en organisasjon har en eller flere underavdelinger, skal søknad om tilskudd sendes gjennom hovedorganisasjonen og være undertegnet av enten leder eller kasserer. Alle søknader er offentlige, og ved forespørsel vil innsyn bli gitt, både i søknadsskjema og vedlegg. 

Det kan innvilges tilskudd til inntil fem arrangement pr søker pr år. 
Prosjekter med et kommersielt potensiale vil kunne få vedtak om underskuddsgaranti.

§ 1-9 Klageadgang
Vedtak som er fattet i medhold av denne forskriften, med unntak av kulturpris, kan påklages jf. Forvaltningsloven § 28, 2.ledd.. Klagefrist er 3 uker fra den dato underretningen om vedtaket er kommet fram.  Klage sendes Hamar kommune v/Kultur og frivillighet, Postboks 4063, 2306 Hamar.

§ 1-10 Kontroll
Opplysninger gitt i søknadene vil bli gjenstand for stikkprøvekontroll og søker må på forespørsel gi innsyn i søkers regnskap. Uriktige opplysninger kan føre til at søker må tilbakebetale urettmessig mottatt støtte, miste retten til fremtidig støtte, samt at forholdet blir anmeldt.

§ 1-11 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 01.01.2022.
Samtidig oppheves forskrift 18. desember 2013 nr. 1774 om tildeling av tilskudd til kulturarbeid, Hamar kommune, Hedmark.

Våre tilskuddsordninger

Lenke til vår nettside om kulturmidler i Hamar kommune