Forpaktningskontrakt

Forpaktningskontrakt skrives ut i to eksemplarer, der hver part får sitt eksemplar.
Kopi av den underskrevne avtalen sendes til landbrukskontoret for godkjenning.

Forpaktningskontrakt (PDF, 543KB)

Jordleieavtale

Avtalen skrives ut i to eksemplarer slik at hver part får sitt eksemplar. Kopi av underskrevet avtale sendes til landbrukskontoret.

Jordleieavtale (PDF, 510KB)

Bestillingsskjema jordprøver 

Jordprøver sendes til Eurofins for analyser og må leveres sammen med bestillingsskjema.

Bestillingsskjemaet og informasjon om jordprøver kan hentes fra Eurofins hjemmesider. Bestillingsskjema, jordbor, prøveesker og samlekartong kan du hente hos oss på landbrukskontoret, hos Norsk landbruksrådgiving eller bestille hos Eurofins.

Bestillingsskjema for jordprøver

Konsesjon 

Skal du overta en eiendom?

Ved en rekke eiendomsoverdragelser er det nødvendig med en "egenerklæring om konsesjonsfrihet". I noen tilfeller må man søke konsesjon, mens i noen færre tilfeller trenger man hverken egenerklæring eller konsesjonssøknad.

Informasjon om konsesjonsforhold (PDF, 346KB)

Skjemaer om konsesjon og konsesjonsfrihet kan lastes ned fra Landbruksdirektoratets hjemmesider:

Egenerklæring om konsesjonsfrihet
 (erklære konsesjonsfri overtagelse av eiendom)

Søknad om konsesjon
(søke konsesjon for erverv av fast eiendom)

Leieavtale spredeareal

Leieavtale spredeareal (PDF, 456KB)

Nydyrking

Som nydyrking regnes fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjennoppdyrking av jordbruksareal som har ligget brakk i over 30 år. Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka mark blir ikke regna som nydyrking.

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål må du søke kommunen om godkjenning. Det er ingen nedre grense for hvor lite areal som må omsøkes.

Søke om nydyrking

Omdisponering av dyrket/dyrkbar mark

Omdisponering av dyrket/dyrkbar mark (PDF, 393KB)