Les Mobilitetsstrategien her (PDF, 131MB)

Hovedinnholdet i dokumentet har ikke blitt endret vesentlig etter høring, men flere mindre punkter har blitt innarbeidet.

Oppsummering av endringer listes opp her: 

 • Kart over trafikkflyt i sentrum har blitt flyttet frem i dokumentet og supplert med forklarende tekst og kart
 • Sykkelkart har blitt revidert – noen flere ruter er tatt inn, fremtidige sykkeltraseer er markert
 • Kart som viser behov for forbedringer i sykkelnettet har blitt revidert
 • Kart som viser kryssutbedringer har blitt revidert
 • Trafikksikkerhetstiltak i Stafsbergvegen er tatt inn som handlingspunkt
 • Tilrettelegging for universell utforming i tverrgater i sentrum er tatt inn som handlingspunkt
 • Taxi er synliggjort som del av kollektivsystemet
 • Enkelte konkrete midlertidige tiltak er blitt fremhevet – deriblant envegsregulering av Torggata mellom Østre torg og Parkgata
 • Fremkommelighet på fortau om vinteren tatt inn som eget handlingspunkt
 • Ivaretakelse av smett og skilting av ruter er tatt inn som handlingspunkt
 • Gang- og sykkelbru over båthavna er tatt inn som mulig løsning for sykkelforbindelse langs Mjøsa
 • Prioritering av parkeringsareal i sentrum til korttidsparkering, HC-parkering og varelevering har blitt mer tydelig
 • Utarbeidelse av kart som viser punkter for varelevering i sentrum er tatt inn som handlingspunkt
 • Tilrettelegging for å redusere behovet for å eie egen bil er innarbeidet i delstrategi om å påvirke reisevaner
 • Oppdatert avsnitt om klimautslipp og nytt avsnitt om luftforurensing er innarbeidet
 • Foretatt en del mindre endringer, oppdatering av tabeller og justering av tekst