Hjemmesykepleie tildeles etter individuelle behov, hvor brukermedvirkning og samvalg står sentralt ved tildeling av tjenester, og ved utarbeidelse av tiltaksplan.

Hjemmesykepleie består av

  • Hverdagsmestring / rehabilitering
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Veiledning / bistand til Aktiviteter i dagliglivet ( ADL)
  • Medisinsk oppfølging
  • Ernæringskartlegging/oppfølging
  • Kartlegge og veilede i bruk av hjelpemidler og velferdsteknologi
  • Tildeling og bistand ved bruk av trygghetsalarm

Målsetting

Målet er at brukerne gjennom nødvendig veiledning og hjelp, skal kunne mestre egen hverdag med sykdom eller funksjonsnedsettelse, med fokus på egne ressurser.
For brukere med alvorlig sykdom tilrettelegges det for palliativ og lindrende omsorg i hjemmet.

Målgruppe    

  • Personer med akutt skade eller sykdom.
  • Personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt.
  • Personer med helse- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre.

Kriterier/vilkår    

Søker må bo eller oppholde seg i kommunen og ha behov for nødvendig helsehjelp.
Det er behovet samt faglige vurderinger som sammen gir grunnlag for tildeling av tjenesten.

Søknad

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)

Det er ingen søknadsfrist. Det kan søkes når som helst. Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende. Ellers behandles søknaden etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 1 måned etter at søknaden er mottatt.

Vedtaket kan påklages iht. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klageinstansen er Fylkesmannen i Innlandet. Klagefristen er 4 uker fra søker ble gjort kjent med vedtaket. Eventuell klage sendes det distriktet hvor vedtaket er fattet.

Lovhjemmel

Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen for de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er hjemlet i Lov om Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og Lov om helse- og omsorgstjenester § 3-1.

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby helsetjenester i hjemmet, jf § 3-2 første ledd, nr. 6 bokstav a.

Priser

Det betales ikke for hjemmesykepleie.