Målgruppe

 • Personer som er avhengig av andres omsorg på grunn av nedsatt funksjonsevne, og/eller kronisk sykdom.
 • Personer der omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid, og der foreldres/pårørendes omsorg anses som best og nødvendig.

Omsorgsstønad vurderes ut i fra:

 • omsorgsoppgavens karakter, spesielt belastende følelsesmessig og/eller fysisk,
 • forventet varighet av omsorgsbehov og situasjon,
 • kontinuitet i omsorgsbehovet/omsorgsbelastningen,
 • omfang av tid som medgår og fordelingen av denne over døgn/uke,
 • sosial isolasjon,
 • hvorvidt omsorgsoppgavene tiltar eller avtar i omfang over tid. 

Barn under 18 år har rett til pleie, stell og omsorg fra sine foreldre. Omsorgsstønad til foreldre vil bli vurdert ut fra dette prinsippet.

Lovhjemmel

Du har rett til et verdig og forsvarlig tjenestetilbud i samsvar med Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6, første ledd, punkt 3.

Utmåling av omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en ytelse kommunen plikter å ha, men søker har ikke ett ubetinget krav om ytelsen. Det vil si at kommunen har plikt til å sørge for at ditt hjelpebehov blir dekket, men kommunen velger hjelpeform. Kommunen kan tilby annen hjelp, når dette anses som det beste for deg eller innebærer en bedre utnyttelse av kommunens ressurser.

Andre aktuelle hjelpeordninger/tiltak som det offentlige kan tilby i stedet for, eller i tillegg til, omsorgsstønad kan være:

 • hjemmetjenester, avlastning, støttekontakt, dagtilbud som dagsenter, plass i barnehage/skolefritidsordning, hjelpestønad og pleiepenger til tilsyn og pleie.

Omfanget av omsorgsstønaden beregnes ut fra omsorgsbelastningen, der andre offentlige tiltak går til fradrag. Omsorgsstønad stoppes under opphør av omsorgsarbeidet, som ved innleggelse i sykehus, avlastningsopphold, korttidsopphold i sykehjem etc. med varighet ut over 1 uke. Mottaker av omsorgsstønad er pliktig til å informere kommunen om slike forhold og melde fra dersom hjelpebehovet endres.

Ordningen tar ikke sikte på å gi de som har særlig tyngende omsorgsarbeid full lønn for hver time de arbeider.

Avtale om omsorgsstønad

Vedtak om omsorgsstønad er enkeltvedtak og ledsages av en skriftlig oppdragsavtale mellom omsorgsyter og kommunen. I oppdragsavtalen framgår forhold som omhandler avlønning, feriepenger og sykepenger.

Det kan ikke inngås avtale om omsorgsstønad med tilbakevirkende kraft, det vil si for arbeid som omsorgsgivere har gjort før det framsettes søknad om omsorgsstønad.

Hva kan du forvente av tjenesten

 • Å få medvirke så langt det er mulig ved utforming av tjenestetilbudet.
 • Vi gir deg/din representant hjelp til å søke informasjon, råd og veiledning om andre typer aktuelle tjenester. 

Hva forventes av deg

 • Mottaker av omsorgsstønad gir beskjed om alle endringer som har betydning for utmåling av omsorgsstønad (for eksempel endringer i hjelpestønad, flytting og annet).
 • Endring av status/hjelpebehov vil medføre ny saksbehandling og nytt vedtak.

Søknad

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)

Det skal søkes om hjelpestønad før det søkes om omsorgsstønad - se Nav sine sider om hjelpestønad.

Vedtak fattes skriftlig, senest innen 4 uker etter mottatt søknad. Tar vurderingen lengre tid får du en skriftlig melding om dette. Vedtak fattes etter en individuell, helhetlig behovsvurdering og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.  

Klagefrist for vedtaket er 4 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framkommer av vedtaket. Klagen sendes til Ankerskogen v/ Tildelingsenhet for helse og omsorgstjenester. PB 4063, 2306 Hamar.