Alle som slipper ut avløpsvann fra bolig, fritidsbebyggelse eller annen virksomhet med innlagt vann, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett, må søke kommunen og få godkjent avløpsløsningen.

Dette gjelder også hytteeiere med WC eller vakumtoalett med avløp til tett tank, også i de tilfeller hytta ikke har innlagt vann.

Handlingsplan for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse

Hamar kommune har utarbeidet en egen handlingsplan for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, som følger opp nasjonale krav. I handlingsplanen har kommunen fastslått at avløpsanlegg eldre enn 30 år, eller anlegg med feil og mangler, skal oppgraderes til å tilfredsstille dagens rensekrav.

Lenke til Handlingsplanen for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse (PDF, 1MB) 

Målet er å redusere forurensningen fra private avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Handlingsplanen beskriver hvordan opprydding skal skje i kommunen og hvilke områder, som skal prioriteres. Det er utarbeidet en prioriteringsliste ut i fra blant annet  tilstand i elver og bekker i nærheten og avløpsanleggenes alder, tilstand og funksjon.

I Hamar kommune er det, i likhet med i mange andre kommuner, mange eldre og dårlige private avløpsanlegg i spredt bebyggelse. En stor del av de private avløpsanleggene er fra Mjøsaksjonen rundt 1980 (dvs. over 40 år gamle). De fleste anleggene trenger derfor en oppgradering for ikke å forurense grunnvann, bekker, elver og innsjøer i kommunen.

Har du et avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller dagens rensekrav, vil du få pålegg om oppgradering eller utbedring. 

Kommunen tar område for område, og det kan derfor ta flere år før du blir berørt. 

Valg av renseløsning 

Som hovedregel skal lukket infiltrasjonsanlegg for sort- og gråvann benyttes i Hamar kommune. Infiltrasjonsanlegg skal alltid ha slamavskiller som forbehandlingstrinn. 

Hvis forholdene ikke ligger til rette for lukket infiltrasjonsanlegg kan andre løsninger vurderes. Mer informasjon finner du i lokal forskrift (lenke 1). 

Krav til fagkompetanse 

Arbeider på eksisterende avløpsanlegg eller etablering av nytt utslipp er søknadspliktig etter plan­ og bygningsloven og forurensningsforskriften. 

Søknaden og arbeidet må utføres av fagkyndige. Du må derfor få et fagkyndig foretak, for eksempel konsulent, rørlegger eller entreprenør, til å finne ut hvilken løsning som passer på eiendommen. Foretaket kan selv svare på om de har kompetanse på denne type arbeid. Foretaket du velger sørger for nødvendig dokumentasjon til bruk i søknaden. Søknaden skal godkjennes av kommunen, og du må ha en skriftlig tillatelse før arbeidet settes i gang.

Tømming av private avløpsanlegg 

Bestill tømming av tett tank og ekstratømming for andre typer anlegg direkte til Arnkværn Miljø og Renovasjon, på telefon 62 35 50 00 eller via bestillingsskjema for tømmming.

Du må sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelige for tømming med bil. Dette betyr at det må være en egnet vei frem til anlegget som er brøytet og strødd vinterstid. Det betyr også at det ikke må være plassert bygninger, terrasse, platting, biler, blomsterurner eller annet over kumlokkene. Vegetasjonen må holdes nede rundt anlegget.  

Du får ikke nødvendigvis forvarsel før service, slamtømming eller kommunen kommer på tilsyn. Lokkene må derfor være tilgjengelige til enhver tid. 

I Hamar kommune er det tvungen tømming av avløpsanleggene. Det betyr at tømmefirmaet kommer og tømmer avløpsanlegget med jevne mellomrom. Hamar kommune har avtale med renovatørfirmaet Arnkværn Miljø og Renovasjon. Det er bare lov å bruke renovatøren som kommunen har avtale med.  

Tømmehyppigheten er basert på type anlegg, hvor mange personer anlegget er dimensjonert for og om det er bolighus eller fritidsbolig. Det er anleggets lagerkapasitet og beregnet bruk som styrer hvor ofte anlegget har behov for å tømmes.  

Alle typer anlegg utenom tette tanker tømmes med jevnlige intervaller.  

Tette tanker tømmes etter behov. Du har selv ansvar for å bestille tømming før tanken renner over og forurenser. På slutten av året tømmes alle de tette tankene som ikke har blitt tømt tidligere på året. 

Kostnader forbundet med tømminger som bestilles utenom åpningstidene hos renovatør (vaktordning) og evt. tilleggstjenester som spyling, blir fakturert abonnenten direkte fra renovatør. Forøvrig faktureres all slamtømming direkte fra kommunen.

Kommunens gjeldende gebyrer og priser finner du her.

Mange trenger nytt avløpsanlegg i Hamar

Mange private avløpsanlegg i Hamar fungerer ikke som de skal, og har behov for å byttes ut. Bakgrunnen for det er at anlegget er så gammelt, at det ikke lenger fungerer som det skal, at det er feil på anlegget eller at det av andre grunner ikke oppfyller dagens krav til avløpsrenseanlegg.  

Avløpsrenseanlegg som ikke fungerer som det skal slipper ut stoffer som kan føre til sykdom hos mennesker, gjøre vannet dårlig egnet som drikkevann/badevann, gi unormal algevekst, gi dårlige leveforhold for bunndyr og fisk og annen forurensing.

De fleste har liten kunnskap om eget anlegg og behovet for utskifting. Noen indikasjoner på at anlegget må byttes eller rehabiliteres er:  

 • Anlegget er 25-30 år gammelt 
 • Oppslag av vann i/rundt avløpsanlegget/spredegrøftene 
 • Unormalt høy eller lav vannstand i anlegget  

Et fagkyndig foretak kan ta en gjennomgang på anlegget ditt og vurdere om det bør rehabiliteres eller byttes.

Det er forbudt å forurense. Det er eiers ansvar å sørge for å stoppe forurensingen. Dette gjøres gjennom å rehabilitere eller bytte ut avløpsanlegget. Eier har også et ansvar for å undersøke tilstanden på eget anlegg for å avdekke om det fungerer som det skal.  

Det finnes mange ulike avløpsrenseanlegg. Hvilket anlegg som kan bygges på eiendommen må vurderes av en fagkyndig og er avhengig av de lokale grunnforholdene. Som hovedregel skal slamavskiller med lukket infiltrasjonsanlegg (spredegrøfter) benyttes i Hamar kommune. Hvis forholdene ikke ligger til rette for denne typen anlegg kan andre løsninger vurderes. 

Arbeider på eksisterende avløpsanlegg eller etablering av nytt utslipp er søknadspliktig etter plan­ og bygningsloven og forurensningsforskriften. Søknaden og arbeidet må utføres av fagkyndige. Du må derfor få et fagkyndig foretak, for eksempel konsulent, rørlegger eller entreprenør, til å finne ut hvilken løsning som passer på eiendommen.

Foretaket kan selv svare på om de har kompetanse på denne type arbeid. Foretaket du velger sørger for nødvendig dokumentasjon til bruk i søknaden. Søknaden skal godkjennes av kommunen, og du må ha en skriftlig tillatelse før arbeidet settes i gang.

Ta vare på avløpsanlegget ditt

Riktig drift og vedlikehold kan spare deg for kostnader til drift og slamtømming, og miljøet for forurensing. Det bidrar også til at anlegget ditt lever lengst mulig. Som ansvarlig anleggseier er din innsats viktig for å sikre anlegget lengre levetid, optimal renseeffekt og sikker drift.
 
 • Sett deg inn i hele anlegget, ikke bare renseenheten (ledningsnett, slamavskiller, renseenhet, stakekum, prøvekum, utslippsanordning mm).
 • Ha kjennskap til og sørg for at anlegget driftes og vedlikeholdes slik at det fungerer forskriftsmessig og i samsvar med dine forpliktelser i utslippstillatelsen og serviceavtalen.
 • Sett deg inn i eventuelle særskilte behov som må ivaretas for ulike sesonger, som vårpuss eller vinterstenging. 
 • Reparer kraner og toalettsisterner som lekker. 
 • Sørg for å ha relevant dokumentasjon om anlegget ved tilsyn fra kommunen. Sørg for skriftlig og tinglyst avtale for fellesanlegg og anlegg på annen manns grunn, hvis det er aktuelt. 
 • Lag deg gjerne en oversikt (logg) hvor du samler alle opplysninger om anlegget (kopi av servicedokumenter, kjøp av kjemikalier, tømming av slam, kjøp av deler, dokumentasjon om utbedringer med mer). 

Hvis det oppstår problemer med anlegget etter igangkjøring må du som huseier ta kontakt med serviceforetaket eller annet fagkyndig foretak for å få kartlagt problemet. Dersom det er feil som skyldes feil i leveransen av anlegget, må leverandøren kontaktes.
 
Et avløpsanlegg som ikke fungerer som det skal forurenser. Det er du som eier som har ansvar for å stoppe forurensingen og hindre framtidig forurensing. Det betyr at du må sørge for at avløpsanlegget snarest blir utbedret eller byttet ut. Å bytte ut avløpsanlegg er søknadspliktig. Å utbedre avløpsanlegg er i de fleste tilfeller søknadspliktig. Ta kontakt med kommunen før arbeidet settes i gang.  
 

Endringer i bruksmønster eller belastning kan i noen tilfeller føre til driftsproblemer. Noen minirenseanlegg krever stabil belastning for å fungere optimalt.  

Avløpsanleggene er dimensjonert ut i fra maksimal forventet belastning. Hvis belastningen øker kan avløpsanlegget bli overbelastet og få driftsproblemer. Er det vesentlig økning i belastningen kan det også være søknadspliktig til kommunen. 

Det er huseiers ansvar å sørge for at alle lokk på kummer og tanker er sikret til enhver tid, for å unngå at mennesker og dyr får tilgang til, eller ved et uhell faller ned i kummen.  

Minirenseanlegg har krav om serviceavtale med fagkyndig foretak i hele anleggets levetid. Hvis du kjøper en eiendom med minirenseanlegg må du inngå serviceavtale før du tar over eiendommen.  

Har du tett tank eller minirenseanlegg er det lurt å bruke vannbesparende dusjhoder og toaletter. Det reduserer både bruk av kjemikalier og strømforbruket i renseanlegget. For deg som har tett tank vil dette også redusere kostnadene til slamtømming vesentlig. 

Vær obs på hva du heller i vasken eller toalettet! 
Bruk bare miljømerkede vaskemidler – se etter Svanemerket, som er det offisielle miljømerket i Norden og EUs miljømerke Blomsten. 

Ikke bruk antibakterielle såpeprodukter eller blekemidler som inneholder klor. Det dreper bakteriene i renseanlegget. Dette er spesielt viktig for deg som har minirenseanlegg.  

Ikke bruk kjemiske avløpsåpnere som for eksempel «Plumbo» når avløpet er tett. Bruk heller kokende vann eller mekanisk rengjøring. 

Bruk rist over sluk i oppvaskkummen. Ikke hell matrester eller kaffegrut i vasken. Ikke hell olje, løsemidler eller flytende fett i avløpet. 

Ikke kast hår, bleier, bind, våtservietter, koronatester, Q-tips eller annen søppel i toalettet. Det kan føre til tilstopping og problemer.

Hva er lov på hytta – ikke innlagt vann 

Hytter uten utslippstillatelse kan ikke ha innlagt vann eller avløpsrenseanlegg
Uten utslippstillatelse er det ikke tillatt med innlagt vann eller avløpsanlegg. Kommunen erfarer at mange legger inn vann eller anlegger avløpsanlegg uten at de har utslippstillatelse. Dette er ulovlig fordi det forurenser.   

"Innlagt vann" er et begrep som er mer omfattende enn mange er klar over. Innlagt vann er definert i forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Hamar og Stange kommuner, Hedmark.
 

Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, borehull, cisterneanlegg eller lignende som gjennom ledning eller slange er ført innendørs.

Når man ikke har innlagt vann, er vannforbruket som regel så lite at det normalt ikke gir nevneverdig skade eller ulempe. Dette er basert på at man har en enkel sanitær standard med lavt vannforbruk. For eksempel vaskevannsfat i kombinasjon med utedo, forbrenningstoalett eller komposteringstoalett. 

Urenset avløpsvann inneholder stoffer som kan føre til sykdom hos mennesker, gjøre vann dårlig egnet som drikkevann/badevann, gi unormal algevekst, gi dårlige leveforhold for bunndyr og fisk og annen forurensing.

Sanitært avløpsvann er avløpsvann som i hovedsak beskriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Annet forbruk av vann kan omfattes av annet regelverk.  

Kommuneplanens arealdel er kommunens styringsverktøy for arealene i kommunen. Den setter føringer for hvor det kan tillates avløpsanlegg og andre tiltak i kommunen. Det vil si at i deler av kommunen vil man trolig få avslag på søknad om utslippstillatelse. I disse områdene må man sannsynligvis basere seg på en enkel sanitær standard uten innlagt vann. I særskilte tilfeller kan man søke om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dispensasjon kan bare gis unntaksvis i særskilte tilfeller.   

Kravene til avløpsanlegg og utslippstillatelse gjelder når:  

 • man har innlagt vann. 
 • man har utslipp av svartvann (fra toalett).  
 • man ikke har innlagt vann, og utslippet av gråvann utgjør ulempe eller skade som regnes som forurensing.  
 • det stilles krav om det i reguleringsplan. 

Et avløpsrenseanlegg bruker fysiske, kjemiske eller biologiske prosesser for å fjerne mesteparten av det uønskede innholdet i avløpsvannet. Det vil fortsatt være skadelig stoffer igjen, som slippes ut i grunnen eller til vann på en slik måte at det skader naturen minst mulig. Dette er årsaken til at man må søke om utslippstillatelse når man skal anlegge avløpsanlegg. Kravet om utslippstillatelse gjelder også for tett tank.  

Enkelte leverandører av hytteløsninger reklamerer med at de har ulike løsninger som ikke krever utslippstillatelse. Mange av disse løsningene er søknadspliktige i Hamar kommune.  

Bygninger uten "innlagt vann" og med toalettløsninger som utedo, biologisk toalett og forbrenningstoalett, trenger som hovedregel ikke tillatelse.

Tilknytning til kommunalt avløp 

Dersom din bolig ligger i rimelig nærhet til kommunalt ledningsnett oppstår det en tilknytningsplikt. Selv om du har privat avløpsanlegg (f. eks. en septiktank), må du da som hovedregel koble deg på det kommunale ledningsnettet.  

Tilknytningsplikten er med på å sikre en forsvarlig håndtering av avløpsvann. Ved å betale avløpsgebyr bidrar vi alle til å bygge ut og vedlikeholde denne kritiske infrastrukturen. For deg som abonnent betyr det også at du slipper drift og vedlikehold av privat avløpsanlegg (f. eks. en septiktank). Vær oppmerksom på at private stikkledninger likevel er huseiers ansvar. Tilknytningsplikten er hjemlet i plan- og bygningsloven § 27-1 og § 27-2.  

Hamar kommune tilstreber at alle skal tilknyttes offentlig avløp der dette finnes i rimelig nærhet. Dersom dette gjelder for deg og din husstand kan du få pålegg om å knytte deg til det kommunale ledningsnettet.  
 
Kommunen kan bare godkjenne en annen ordning hvis tilknytningen medfører uforholdsmessige kostnader, eller det foreligger andre særlige hensyn. Det kan lønne seg å samarbeide med naboen. Går dere sammen om å bygge felles ledning fram til den kommunale ledningen vil det bli billigere enn om hver bygger sin private ledning. 

I tillegg til tilknytningsgebyret, må man regne med kostnader for å legge avløpsledning fra bygning og frem til kommunalt ledningsnett. 

Kostnaden for å knytte seg til kommunalt avløp består av to deler: 

 • Tilknytningsgebyr 
 • Kostnader for den private ledningen frem til kommunal ledning.  

Det må betales et tilknytningsgebyr for hver boenhet på eiendommen. Dette beløpet fastsettes av kommunestyret.

Prisen for tilknytningsgebyret finner du i kommunens prisoversikt.  

Prisoversikt vann og kloakk i Hamar - årlig justering

Tilknytning til kommunalt avløpsnett kan gjøres på flere måter. Du kan knytte din private stikkledning direkte til kommunal avløpsledning, du kan knytte til via annen eksisterende privat stikkledning eller du kan knytte til via felles privat ledning. 

Mer informasjon om tilknytning og søknadsprosessen finner du på kommunens sider om offentlig avløp.