Bli kjent med planforslaget 

For å få et innblikk i forslaget til sentrumsplan anbefaler vi å begynne her:
Gå til fortellingskart Hamar sentrum

For å se alle plandokumenter gå til arealplaner.no
Høringsinnspill finner du under fanen Saksdokumenter. 

Planen består av

 1. Plankart, med arealbruksformål og hensynssoner. Disse er juridisk bindende for hva som tillates av utbygging.
 2. Bestemmelser og retningslinjer. Bestemmelser er juridisk bindende mens retningslinjer er veiledende og retningsgivende for oppfølging av planen. Noen bestemmelser, f.eks. om byggehøyder, viser til temakart, og da vil disse temakartene også være juridisk bindende. 
 3. Planbeskrivelse og handlingsdel. Beskriver vurderinger bak planforslaget og tiltak som kommunen ser som aktuelle i videre oppfølging. Disse er ikke juridisk bindende

I tillegg er det utarbeidet 3D modell for planen: 

Mål med ny sentrumsplan

Sentrumsplanen skal legge til rette for at Hamar utvikler seg med alle de mulighetene vi har, mot visjonen vår Hamar - Innlandets urbane hjerte.

En sentrumsplan er en lokal lov for hva som kan bygges og hvilke krav som stilles for å sikre kvalitet i bygg og offentlige rom. Bevaring av kulturminner og kulturmiljøer er en viktig del, og planen skal sikre miljømessig og sosial bærekraft i byen. Et viktig grep i den nye sentrumsplanen er å knytte byen endra bedre sammen med Mjøsa.

Grunnlag for arbeidet


Innbyggermedvirkning våren 2019

Hva trenger Hamar sentrum?

 • Hvilke kvaliteter trenger Hamar by?
 • Hva skal til for å utvikle et levende sentrum?
 • Hvordan skape et mangfoldig sentrum som er attraktivt for alle?
 • Hva betyr mest for deg i sentrum i dag?

Innledning v/Øystein Bull Hansen fra Bylivsenteret Presentasjon fra møtet (PDF, 5MB)

Å bo i sentrum

 • Kan vi få gode bokvaliteter i sentrum?
 • Er eiendomsstrukturen i sentrum optimal for utvikling?
 • Hvordan gjøre sentrum til et attraktivt boområde?

Innledning v/Berit Nordahl NIBR. Presentasjon fra møtet.  (PDF, 4MB)

Hamars bystruktur i framtida

 • Hva definerer vi som sentrum? Hva er sentrum for deg?
 • Hvor er det hotteste spot'ene i Hamar og hvor vil de være i framtida?
 • Hvor skulle vi virkelig ønske at ting var annerledes?
 • Hvilke områder i randsonen innvirker på sentrum?
 • Hva binder byen sammen?

Innledning v/arealplanlegger Kari Nilssen, Hamar kommune. Presentasjon fra møtet.  (PDF, 5MB) 

Mobilitet i sentrum
•    Hvordan skaper vi en by hvor det er lett å la bilen stå?
•    Hvordan må vi legge til rette for gående og syklende?
•    Hva må til for at barn og unge opplever det trygt å ferdes i byen?
•    Hva slags rolle skal bilen spille i sentrum?

Innledning v/ Helge Hillnhütter.Presentasjon fra møtet. (PDF, 51MB)
Innledning til gruppeoppgaver om mobilitet. (PDF, 10MB)