Bli kjent med planen

Planen består av

  1. Plankart, med arealbruksformål og hensynssoner. Disse er juridisk bindende for hva som tillates av utbygging.
  2. Bestemmelser og retningslinjer. Bestemmelser er juridisk bindende mens retningslinjer er veiledende og retningsgivende for oppfølging av planen. Noen bestemmelser, f.eks. om byggehøyder, viser til temakart, og da vil disse temakartene også være juridisk bindende. 
  3. Planbeskrivelse og handlingsdel. Beskriver vurderinger bak planforslaget og tiltak som kommunen ser som aktuelle i videre oppfølging. Disse er ikke juridisk bindende
     

Grunnlag for arbeidet


Innbyggermedvirkning våren 2019

Våren 2019 ble det gjennomført fire åpne temamøter i forbindelse med planarbeidet. Under er presentasjonene som ble brukt:

Innledning v/Øystein Bull Hansen fra Bylivsenteret Presentasjon fra møtet (PDF, 5MB)
Innledning v/Berit Nordahl NIBR. Presentasjon fra møtet.  (PDF, 4MB)
Innledning v/arealplanlegger Kari Nilssen, Hamar kommune. Presentasjon fra møtet.  (PDF, 5MB) 
Innledning v/ Helge Hillnhütter.Presentasjon fra møtet. (PDF, 51MB)
Innledning til gruppeoppgaver om mobilitet. (PDF, 10MB)