Planleggingen av hvordan arealene i kommunen skal brukes, foregår på ulike nivåer:

  1. Kommuneplanen er en overordnet og grovmasket plan for hele kommunen. Kommunedelplaner er også overordnete, men gjelder for et tema eller for en del av kommunen.
     
  2. På nivået under har vi reguleringsplaner, som tar for seg et avgrenset område og er mer detaljert. Ved "områderegulering" er det kommunen som har hånd om planleggingen, gjerne for å ta et helhetlig grep for en bydel eller et større område, mens "detaljregulering" som regel skjer etter initiativ fra utbyggere og legger til rette for konkrete utbyggingsprosjekter. 

Det er kommunestyret som vedtar kommuneplanen, kommunedelplaner og alle reguleringsplaner, med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Du kan medvirke!

Kommunen inviterer alltid til offentlig medvirkning i arealplanleggingen. Det er dialogmøter og offentlig høringer (ettersyn) der du kan gi innspill. I hovedsak er det to faser i planarbeidet som inviterer til innspill: Ved melding om oppstart av planarbeid og ved offentlig høring av et planforslag.

Alle kan komme med innspill til planer. Bare berørte nabokommuner og enkelte offentlige instanser kan fremme innsigelse til planforslag. 

Berørte parter har rett til å bli direkte varslet om planarbeid og kan klage på vedtak av reguleringsplaner.
Lenke til aktuelle planer som er på høring nå