Hvorfor ønsker kommunen 3D-modeller?

3D-modeller gir berørte, saksbehandlerne og folkevalgte en mulighet til å forstå kart, tegninger og illustrasjoner gjennom en virkelighetsnær opplevelse. Ved bruk av 3D-teknologi kan byggeprosjekter visualiseres allerede i planleggingsfasen.

Dette gir større forståelse for konsekvenser av et planforslag og et byggetiltak for alle berørte parter. I tillegg vil analyse- og vurderingsverktøyet kunne gi bedre beslutningsgrunnlag for folkevalgte. Et verktøy som kan visualisere virkeligheten kan også være med på å skape en bedre kommunikasjon og samarbeid mellom fagfolk i kommunen, naboer, politikere og andre berørte parter.

Felles kravspesifikasjon for 3D-modeller i Hedmark Kart

12 kommuner i Hedmark samarbeider gjennom det som kalles Hedmark Kart. Kommunene i Hedmark Kart benytter samme programvare fra ESRI. Ved å utarbeide en felles kravspesifikasjon for 3D-modeller sikrer vi en lik og effektiv bruk av 3D-teknologien i kartsamarbeidet. Dette muliggjør også erfaringsutveksling og felles opplæring om oppbygging og deling av 3D-modeller. 

En felles kravspesifikasjon gir også forutsigbarhet for utbyggere på hva som kreves av 3D-modeller i kommunene i regionen.

Hva bruker kommunen 3D-modellen til?

 • Volum- og høydestudier sett i forhold til eksisterende bebyggelse og omgivelser.
 • Enkle sikt-, sol- og skyggeanalyser.
 • Generere snitt for å muliggjøre grundigere gjennomgang av planforslagene.
 • Kommunikasjonsverktøy for visualisering av planforslaget til politisk behandling og overfor berørte parter.
 • God samhandlingsløsning for tverrfaglige diskusjoner og møter, se konsekvenser i forbindelse med klima, miljø, vern, farer, kulturminner med mer.
 • Kontroll og utdypende studier av innleverte illustrasjoner/bilder fra forslagsstiller.

Hjemmel

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 2-1 og kart- og planforskriftens § 9 kan vi kreve at planfremstillingen suppleres med nødvendig perspektiv- eller volumillustrasjon for å få en bedre forståelse av planen.
3D-modeller anbefales som en del av planforslaget.

Praktiske krav til utbygger 

 

På oppstartsmøtet med kommunen avklares det hvilke krav som gjelder, samt når og hvor 3D-modellen skal innsendes. Kommunen skal ha en 3D-modell ved innsendelse av planforslag til 1. gangs behandling, og ved behov skal den oppdateres ved sluttbehandling. Modellen kan også oppdateres ved behov underveis i planprosessen.

3D-modellen skal følge spesifikasjonene som er listet under. Dette bidrar til at modellen blir plassert riktig i terrenget.
 • Datum og koordinatsystem: EUREF 89 UTM sone 32
 • Vertikal datum (høydereferanse): NN2000
 • Presisjon: Meter (m), med inntil 3 desimaler
 • Type 3D-modell: Objektbasert

Vårt primære format er IFC eller Revit. Dersom du har spørsmål eller utfordringer tilknyttet filformat, ta kontakt med planavdelingen eller geodata-ansvarlig i kommunen (se kontaktinfo nederst).
 • Leveranseformat: IFC eller Revit

 • Detaljeringsnivå: 3D-modeller og BIM-filer varierer i detaljeringsgrad. Vi ønsker skallet av bygningsmassen, slik at vi ser byggenes omfang og størrelse i forbindelse med omliggende terreng. Etasjeinndeling er også hensiktsmessig. Vi ønsker imidlertid ikke detaljer på nivå med dørhåndtak, interiørelementer og lignende. Slike detaljer skal ikke tas med i eksport av IFC-filen.
   
 • Terreng: I utgangspunktet ønsker vi ikke at 3D-modellen eller BIM-filen skal inneholde terreng. Vi ønsker oss selve bygningen isolert. Dersom terrenget kan isoleres fra bygget, kan det eventuelt legges ved. Dersom det er planlagt større terrenginngrep, er dette hensiktsmessig.

Når kommunen mottar 3D-modeller eller BIM-filer, vurderer vi modellen i sammenheng med sine omgivelser i et kartsystem (GIS). Dette er noe annerledes enn å studere BIM-filen alene. Derfor er det viktig å dobbeltsjekke at 3D-modellen/BIM-filen har riktige geografiske referanser, slik at den blir plassert riktig i terrenget.

I tillegg til koordinatsystemet, dobbeltsjekk at datumet er satt riktig (ikke WGS84 men EUREF89). Dersom en bruker et lokalt koordinatsystem når en tegner BIM-modellen, må dette konverteres til riktig koordinatsystem og datum før eksport til IFC. Eventuelt må koordinater kunne oppgis for modellens nullpunkt.