Du kan søke om reseksjonering selv, og du trenger ikke fagkunnskap for å søke.

1. Fyll ut skjema for reseksjonering

Link til skjemaet.

  • Du skal bare føre opp seksjoner som skal endres.
  • I søknadsskjemaet punkt fire skal du beskrive hver enkelt endring i kortform. 
  • Hvis ikke de som eier eiendommen signerer skjemaet, må du legge ved en original fullmakt. 

Hvem som skal signere søknadsskjemaet, varierer etter hva dere ønsker å endre.

Se oversikt over hvem som skal signere søknadsskjemaet (Pkt 12.2 i rundskriv fra Tinglysingen)

2. Legg ved situasjonskart over eiendommen

Et situasjonskart er et kart som viser:

Dersom en eller flere av seksjonene skal ha eget uteareal kan du søke om seksjonering av uteareal sammen med reseksjonering av bygningen. 
Det må da også ligge ved rekvisisjon av oppmålingsforretning over uteareal til eierseksjoner.

3. Legg ved plantegninger for seksjonene som endres

Plantegningene må vise:
•    en avgrensning av de ulike seksjonene og forslag til seksjonsnummer
•    gårdsnummer og bruksnummer
•    hva de ulike rommene skal brukes til

Dersom deler av bebyggelsen skal være tilleggsdeler til seksjonene, må dere markere dette i plantegningene. Eksempler på tilleggsdeler er terrasser, boder og garasjer dersom man må krysse fellesareal eller eget uteareal for å komme til disse. Marker tilleggsdelene med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummer. Hvis du ikke skal endre på grensene inne, kan du se bort fra dette punktet. Du kan også lage egne plantegninger, eller få en arkitekt til å tegne dem for deg.

4. Bestill godkjent seksjoneringssøknad hos Kartverket

Kontakt og bestill den eksisterende tinglyste seksjoneringssøknaden. Den skal legges ved den nye søknaden. 
Kontakt Kartverket

5. Bestill samtykke fra bank eller megler

Har du pant eller en urådighet tinglyst på eiendommen, må den som står som eier av disse, samtykke til søknaden din. Hvis du er usikker på om du har dette, kan du kontakte Kartverket. Du kan bruke dette skjemaet (PDF, 392KB)

Du trenger kun samtykke fra den som eier pantet, vanligvis banken din, i følgende tilfeller:

  • Du skal overføre deler av din seksjon til en annen seksjon, eller til fellesarealet

  • Din seksjon slås sammen med en annen, og din seksjon blir slettet

  • Din seksjon slås sammen med en annen, og den andres seksjon blir slettet

  • Din seksjon får en endret brøk (teller), som reduserer prosentandelen du eier i sameiet

  • Din seksjon endrer formål fra bolig til næring, eller næring til bolig


Du trenger samtykke fra den som eier en urådighet/tinglysingssperre i alle tilfeller.

6. Lever søknadsskjemaet med vedlegg

Lever søknadsskjemaet med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Dere kan ikke levere dette digitalt, fordi vi må ha originale signaturer. 

Postadresse: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar
Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar.
 

Vi behandler søknaden innen tolv uker og sender den til Kartverket for tinglysing. Deretter sender vi alle dokumentene tilbake til søker sammen med matrikkelbrev og faktura.

Dersom dere skal fordele utearealer, må vi gjennomføre en oppmålingsforretning etter matrikkelloven før vi kan sende dokumentene til tinglysing.
 
Det kan ta opp til 16 uker å gjennomføre oppmålingen.

Er ikke eiendommen seksjonert fra før, er det førstegangsseksjonering du må søke om.

Se priser for seksjoneringsgebyr under priser kommunale tjenester.
 
Dersom det skal holdes oppmålingsforretning over uteareal til eierseksjoner kommer gebyr for dette i tillegg til gebyr for seksjonering. Se priser under.