Reglementet for graving, arbeider og annen bruk av kommunal veg i Hamar kommune er bestemt av retningslinjene i «Veileder til ledningsforskriften». Veilederen er utarbeidet av Samferdselsdepartementet. Veilederen finner du ved å følge lenken under.

Veileder til ledningsforskriften

Presiseringer av «Veileder til ledningsforskriften»

Kapittel 3:

-    Søknad om graving og arbeidsvarsling i kommunal veg behandles via Ledningsportalen.

Lenke til ledningsportalen.no

Ved graving i perioder med frost/tele, skal permanent istandsetting utføres påfølgende vår. Midlertidig istandsetting må utføres og følges opp av entreprenør frem til permanent istandsetting er mulig.

Kapittel 5: 

Kostnader forbundet med saksbehandling av gravemeldinger og arbeidsvarslingsplaner er oppgitt i kommunens prisliste. 

Lenke til prisliste for graving


Kapittel 6:
Tykkelse asfalt: Ved reasfaltering av veger etter graving skal følgende tykkelse benyttes:

  • Boliggater: 6 cm
  • Hovedveger (busstraseer og andre veger med høy ÅDT): 8 cm
  • Veger på industriområder: 10 cm
  • Gang og sykkelveger: 5 cm

Ved usikkerhet rundt asfalttykkelse skal vegforvalter kontaktes i god tid før reasfaltering. 

Kantstein:

  • Det skal benyttes granitt der det settes ny kantstein. Dette gjelder i hele Hamar kommune.
  • Betongkantstein kan reetableres der eksisterende kantstein er av betong. Vegforvalter kontaktes i tvilstilfeller. 

Snøsmelteanlegg: 

  • Flere fortau i Hamar sentrum har anlegg for snøsmelting. Entreprenører som skal utføre graving i Hamar sentrum, må selv sørge for skaffe seg kunnskap om hvilke fortau dette gjelder. 
  • Ved skader på snøsmelteanlegget vil entreprenør bli erstatningspliktig. 

Vegbelysning

Etablering av vegbelysning reguleres først og fremst av elektriske lover og forskrifter, samt lystekniske krav og føringer. Utover dette finnes det blant annet bestemmelser hjemlet i vegloven.

Det er Hamar kommune som avgjør hvilke områder som skal belyses. Naturstier og turveger er ikke definert som veg.

Ved planlegging og prosjektering av veganlegg som eget anlegg eller som en del av et boligfelt m.m., påligger det utbygger å avklare etablering av belysning med kommunen. Slik belysning skal være en del av veganlegget, og utbyggingsavtale skal godkjennes av kommunen før planarbeidet starter.

Les mer om veg- og gatebelysning (PDF, 525KB)