Reglementet for graving, arbeider og annen bruk av kommunal veg i Hamar kommune er bestemt av retningslinjene i «Veileder til ledningsforskriften». Veilederen er utarbeidet av Samferdselsdepartementet. Veilederen finner du ved å følge lenken under.

Veileder til ledningsforskriften

Presiseringer av «Veileder til ledningsforskriften»

Kapittel 3:

-    Søknad om graving og arbeidsvarsling i kommunal veg behandles via Ledningsportalen.

Lenke til ledningsportalen.no

Ved graving i perioder med frost/tele, skal permanent istandsetting utføres påfølgende vår. Midlertidig istandsetting må utføres og følges opp av entreprenør frem til permanent istandsetting er mulig.

Kapittel 5: 

Kostnader forbundet med saksbehandling av gravemeldinger og arbeidsvarslingsplaner er oppgitt i kommunens prisliste. 

Lenke til prisliste for graving


Kapittel 6:
Tykkelse asfalt: Ved reasfaltering av veger etter graving skal følgende tykkelse benyttes:

  • Boliggater: 6 cm
  • Hovedveger (busstraseer og andre veger med høy ÅDT): 8 cm
  • Veger på industriområder: 10 cm
  • Gang og sykkelveger: 5 cm

Ved usikkerhet rundt asfalttykkelse skal vegforvalter kontaktes i god tid før reasfaltering. 

Kantstein:

  • Det skal benyttes granitt der det settes ny kantstein. Dette gjelder i hele Hamar kommune.
  • Betongkantstein kan reetableres der eksisterende kantstein er av betong. Vegforvalter kontaktes i tvilstilfeller. 

Snøsmelteanlegg: 

  • Flere fortau i Hamar sentrum har anlegg for snøsmelting. Entreprenører som skal utføre graving i Hamar sentrum, må selv sørge for skaffe seg kunnskap om hvilke fortau dette gjelder. 
  • Ved skader på snøsmelteanlegget vil entreprenør bli erstatningspliktig.