Kommuneadvokaten er kommunens eget advokatkontor. Kommuneadvokaten gir juridisk bistand og advokattjenester til hele den kommunale organisasjonen. Kontoret har et bredt tilfang av saker av både offentligrettslig og av privatrettslig karakter. 

Kommuneadvokatens hovedoppgaver

  • Å være rådgiver, utrede og avgi betenkninger om rettslige problemstillinger knyttet til kommunens ulike områder.
  • Å bistå ved inngåelse av kontrakter. 
  • Å føre rettssaker for kommunen i fylkesnemnd og domstoler.
  • Opplæring og kurs i sentrale rettsområder for kommunens virksomheter.

Kommuneadvokaten har ikke anledning til å påta seg oppdrag for private.