• Innholdet i avlastningsopphold er ivaretakelse av grunnleggende behov, dvs. den omsorg og trygghet som til vanlig ytes i hjemmet.
  • Avlastning kan foregå i den enkeltes hjem eller på institusjon.
  • Tilbudet kan gis på timesbasis, som dag- eller døgnopphold.
  • Ved døgnopphold, avlastning må bruker selv ha medisiner, inkontinensutstyr og andre medisinske forbruksvarer.

Målgruppe

Målgruppen er pårørende med tyngende omsorgsoppgaver.

Omsorgsyter får tildelt avlastningsplass der søknad om plass er for å ivareta omsorgsytere og ikke en helsemessig vurdering, observasjon, gjenopptrening eller behandling av bruker.

Gjeldende lov og regelverk    
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr 6 bokstav d

Søknad

Det kan søkes når som helst.
Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende. Ellers behandles søknaden etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 1 måned etter at søknaden er mottatt.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Søknaden sendes til:
Hamar kommune,
Helse og omsorg,
Postboks 4063,
2306 Hamar

Klageinstansen er Statsforvalteren i Innlandet. Vedtak kan påklages innen 4 uker. Klagen sendes til omsorgsdistriktet bruker tilhører. Klagen vil bli behandlet og oversendt Statsforvalteren for endelig klagebehandling.