Avlastningsvedtak tilbys for å avlaste omsorgsyter (pårørende) med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familie relasjoner, bevare sosial nettverk og ha mulighet for nødvendig og regelmessig fritid.

Innholdet i avlastningsopphold er ivaretakelse av grunnleggende behov, dvs. den omsorg og trygghet som til vanlig ytes i hjemmet. Avlastning kan foregå i den enkeltes hjem eller på institusjon. Tilbudet kan gis på timesbasis, som dag- eller døgnopphold. Ved døgnopphold, avlastning må bruker selv ha medisiner, inkontinensutstyr og andre medisinske forbruksvarer.

Målgruppe

Målgruppen er pårørende med tyngende omsorgsoppgaver.

Omsorgsyter får tildelt avlastningsplass der søknad om plass er for å ivareta omsorgsytere og ikke en helsemessig vurdering, observasjon, gjenopptrening eller behandling av bruker.

Gjeldende lov og regelverk    
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr 6 bokstav d

Søknad

Det kan søkes når som helst.
Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende. Ellers behandles søknaden etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 1 måned etter at søknaden er mottatt.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Søknaden sendes til:
Hamar kommune,
Helse og omsorg,
Postboks 4063,
2306 Hamar

Klageinstansen er Fylkesmannen. Vedtak kan påklages innen 4 uker. Klagen sendes til omsorgsdistriktet bruker tilhører. Klagen vil bli behandlet og oversendt Fylkesmannen for endelig klagebehandling.