Det er faste standarder for når vegene skal brøytes - og ved store snøfall er alt av mannskaper ute. Flere ulike aktører har egne ansvarsområder når det gjelder vinterdrift, og det er forskjell på kommunale veger, fylkesveger og riksveger. Her kan du lese mer om hvem som har ansvar for hva, og hvilken standard det brøytes etter.

 

Hva kan du forvente av kommunen ved snøfall?

  • At vi brøyter etter reglene som er beskrevet lenger ned.
  • At snøranker ved fotgjengerfelt og kryss blir fjernet snarest mulig etter at hovedbrøytingen er ferdig.
  • Fremkommeligheten i boliggatene kan ved store snøfall være vanskelig om natten og tidlig om morgenen. Vi strør normalt ikke på rette, flate vegstrekninger. Som innbygger håper vi du har forståelse for dette.

 

Hva forventer vi av deg som innbygger?

  • Snø fra brøyting som havner i din private avkjørsel, må du selv fjerne.
  • Du ikke kan legge snø på offentlig veg eller fortau.
  • Du må fjerne vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane, fortau eller lignende. Dette kan være farlig for trafikksikkerheten, og til hinder for brøytemannskapene.
  • Plassering av bil, henger, søppeldunker eller lignende i veger og gang- og sykkelveger kan også være til hinder for brøyting. I slike tilfeller vil ikke vegene bli brøytet/strødd før hindringen er flyttet.

 

Hvem har ansvar for vinterdrift av veiene?

 

Hamar kommune

Kommunale sentrumsgater og hovedveger
Alt snøfall over 6 cm skal brøytes. 

Gang- og sykkelveger (langs fylkesveier/kommunale hovedveger)
Snøfall skal brøytes ved 3 cm.

Boliggater
Snøfall over 10 cm skal brøytes, men snøen blir vurdert i forhold til hvor tung eller lett den er. 

Fortau
Ifølge politivedtektene for Hamar kommune, er brøyting på fortauene gårdeiernes ansvar. Dette gjelder innenfor Hamar kommunes grenser før sammenslåing med Vang. Fortau i sentrum brøytes ved 3 cm snø. Oversikt over fortau som brøytes i samarbeid med gårdeierforeningen finner du i politivedtektene. 

Forskrift om politivedtekt for Hamar kommune

Parkeringsplasser
Kommunale p-plasser i sentrum brøytes ved 6 cm. 
Kommunale p-plasser utenfor sentrum brøytes ved 10 cm.

 

Innlandet fylkeskommune

Fylkesveger
Alle snøfall over 3 cm brøytes. Vegene gjennombrytes innen 3 timer. Utbrøyting til full bredde, inkludert busslommer, vil bli utføres i etterkant av værhendelsen. Høvling og annen rydding vil skjer i perioder med mindre trafikk som kveld og natt. Enkelte gang- og sykkelveger og fortau ved fylkesveg er Innlandet fylkeskommune sitt ansvar og vil bli brøytes som for gang- og sykkelveg langs riksveg.

 

Statens vegvesen

Riksveger
Alle snøfall over 2 cm brøytes. Vegene gjennombrøytes innen 3 timer. Utbrøyting til full bredde, inkludert busslommer, skal utføres umiddelbart etterpå. Høvling og annen rydding skjer i perioder med mindre trafikk som kveld og natt. Statens vegvesen har ansvaret for å brøyte riksvegene.

Gang- og sykkelveier
Gang- og sykkelveger langs riksveger skal være gjennombrøytet innen kl. 06.00. Ved snøfall mellom kl. 06.00–23.00 settes snøbrøyting i gang når snødybden er 1 cm. Gang- og sykkelveger skal være ryddet i løpet av 3 timer. Leskur ryddes innen klokken 7 og mellom kl 12 og 16.

Snøbrøyting