Det er faste standarder for når vegene i Hamar skal brøytes. Det er ikke en like klar standard for når kommunen starter strøing, høvling eller bortkjøring av snø. Erfaring, samt en løpende vurdering av hva som er fornuftig, styrer oppstarten av disse oppgavene.

Ulike aktører

Flere ulike aktører har egne ansvarsområder når det gjelder vinterdrifta i Hamar, og det er forskjell på kommunale veger, fylkesveger og riksveger. 

 • Alle vegene Hamar kommune brøyter, blir strødd av kommunen. 
 • Slik er det også med fylkesveger, riksveger og fortau; de som brøyter har ansvaret for å strø. 
 • Rodene som er satt bort til private aktører, strøs av dem.

Ved store snøfall eller andre krevende forhold, er alt av mannskaper ute.

Brøytestandarder

Hamar kommune: 

 • Kommunale sentrumsgater og hovedveger: Alt snøfall over 6 cm skal brøytes. Gatelysene skrur seg på ved solnedgang og skrur seg av ved soloppgang hver dag hele uken.
 • Gang- og sykkelveger (langs fylkesveier/kommunale hovedveger): Snøfall skal brøytes ved 3 cm.
 • Boliggater: Snøfall over 10 cm skal brøytes, men snøen blir vurdert i forhold til hvor tung eller lett den er. 
 • Fortau: Ifølge politivedtektene for Hamar kommune, er brøyting på fortauene gårdeiernes ansvar. Dette gjelder innenfor Hamar kommunes grenser før sammenslåing med Vang. Fortau i sentrum brøytes ved 3 cm snø. Oversikt over fortau som brøytes i samarbeid med gårdeierforeningen finner du i politivedtektene. Forskrift om politivedtekt for Hamar kommune
 • Parkeringsplasser: Kommunale p-plasser i sentrum brøytes ved 6 cm. Kommunale p-plasser utenfor sentrum brøytes ved 10 cm.

Innlandet fylkeskommune:

 • Fylkesveger: Alle snøfall over 3 cm brøytes. Vegene gjennombrytes innen 3 timer. Utbrøyting til full bredde, inkludert busslommer, vil bli utføres i etterkant av værhendelsen. 

  Høvling og annen rydding vil skjer i perioder med mindre trafikk som kveld og natt. Enkelte gang- og sykkelveger og fortau ved fylkesveg er Innlandet fylkeskommune sitt ansvar og vil bli brøytes som for gang- og sykkelveg langs riksveg.

Statens vegvesen: 

 • Riksveger: Alle snøfall over 2 cm brøytes. Vegene gjennombrøytes innen 3 timer. Utbrøyting til full bredde, inkludert busslommer, skal utføres umiddelbart etterpå. Høvling og annen rydding skjer i perioder med mindre trafikk som kveld og natt. 
 • Gang- og sykkelveger: Gang- og sykkelveger langs riksveger skal være gjennombrøytet innen kl. 06.00. Ved snøfall mellom kl. 06.00 og 23.00 settes snøbrøyting i gang når snødybden er 1 cm. Gang- og sykkelveger skal være ryddet i løpet av 3 timer. Leskur ryddes innen klokken 7.00 og mellom klokka 12.00 og 16.00.


Strøing - retningslinjer

 • Punktstrøing (i bakker og utsatte steder) blir utført ved registrert behov.
 • Fullstrøing starter når friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å komme opp bakker etc. 
 • Gang- / sykkelveger skal strøs minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.  

 
Hva kan du forvente?

 • At det brøytes etter reglene som er beskrevet.
 • At snøranker ved fotgjengerfelt og kryss blir fjernet snarest mulig etter at hovedbrøytingen er ferdig.
 • At fremkommeligheten i boliggatene kan være vanskelig om natten og tidlig om morgenen ved store snøfall eller utfordrende værskifte. 
 • At det normalt ikke strøs på rette, flate vegstrekninger. 

Hva forventer vi av deg som innbygger?

 • Du må selv fjerne snø fra brøyting som havner i din private avkjørsel. Måk også fram avfallsdunkene.
 • Du kan ikke legge ut snø på offentlig veg eller fortau, eller slik at det hindrer framkommeligheten.
 • Du må fjerne vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane, fortau eller lignende, da dette kan være farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskap, renovatører og andre.
 • Du skal ikke plassere bil, henger, søppeldunker eller lignende i veger og gang- og sykkelveger, slik at de er til hinder for brøyting, strøing og generell framkommelighet. I slike tilfeller kan ikke vegene bli brøytet/strødd før hindringen er flyttet.