Hydranter skal bare brukes til brannslukking

Det er ikke tillatt for privatpersoner, borettslag eller bedrifter å benytte hydranter til vannuttak. For dette kan det benyttes egne kommunale vannposter.

Feil på hydranter kan være kritisk

Hydranter skal ikke brukes til spyling av plasser, gaterIllustrasjon av brannhydrant - Adobe Stock og lignende. Hverken privatpersoner, borettslag eller bedrifter har anledning til å benytte hydranter til vannuttak. Ved feil bruk kan hydranten:

 • svikte når brannvesenet har bruk for slukkevann
 • få tilbakeslag av forurenset vann inn på vannledningsnettet og spre smitte 
 • bli sprengt av frost

Krav for tilkobling

Når det gjelder etablering/tilkobling av brannhydrant har Hamar kommune følgende krav:

I forkant må det sendes inn «Søknad om sanitærabonnement», hvor det beskrives at «brannhydrant» skal etableres.  

Alternativ 1:

Det må settes ned en egen privat kum med stengeventil og tilbakestrømssikring/tilbakeslagsventil som plasseres på privat grunn hvis det er forbruksvann på samme anboring til kommunal ledning.

Alternativ 2:

Krav til kum når denne plasseres over kommunal vannledning:

 • Det skal være drenering i kum, dette ordner dere i forbindelse med nedsetting av kum.
 • En 1400-1600 kum, prefabrikkert kum med kombi armatur med ventiler. Bestilles og bekostes av dere. Hamar kommune overtar denne vederlagsfritt etter utførelse.
 • Vannavslag utføres av Hamar kommune.
 • Avgrening til brannhydrant skal ha stengeventil og tilbakestrømssikring. Dere bestiller og bekoster dette. Tilbakestrømssikring/tilbakeslagsventilen, etter NS-EN 1717, kan plasseres i samme kum. Tilbakestrømssikring/tilbakeslagsventilen blir ikke Hamar kommune sin eiendom.
 • Brannhydrant med tilhørende utstyr blir heller ikke Hamar kommune sin eiendom.
 • Brannhydranter skal være utført med bruddsikring.
 • Brannhydranten må etableres inne på privat godkjent grunn/eiendom.
 • Brannhydranten må plomberes slik at denne ikke brukes til spyling o.l. Denne skal kun brukes av brannvesenet.
  Plombering fås ved henvendelse Hamar kommune, kommuneentreprenøren (der hvor vannmåler deles ut).