Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom kvalifiseringsprogrammet. 

Dette er et tilbud til deg om opplæring og arbeidstrening og den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet. Programmet gir også muligheter for å avklare andre rettigheter til inntekt du kan ha dersom du ikke klarer vanlig arbeid. 

Om programmet

Programmet kan være aktuelt for deg dersom du:

 • ønsker å komme i arbeid eller aktivitet og ønsker å bruke evner og ressurser på noe nyttig og meningsfullt
 • har levd på sosialhjelp over lang tid, eller står i fare for å komme i en slik situasjon
 • har vært i ulike hjelpetiltak tidligere, uten at dette har ført til arbeid eller avklaring
 • har ideer om hvordan livet kan bli bedre, men er usikker på hvordan du skal få det til
 • kan tenke deg en forutsigbar økonomi med en fast lønn (kvalifiseringsstønad) tilsvarende 2 ganger grunnbeløpet, bostøtte og barnetillegg

For å ha rett til programmet må du ha gjennomgått arbeidsevnevurdering og ha lovlig og fast bopel i Norge. 

Ta kontakt med ditt NAV-kontor for å avklare om du har rett til å delta på kvalifiseringsprogrammet. Deltakelse vurderes etter sosialtjenestelovens § 29.

Det er hva du kan, og hva du ønsker som bestemmer innholdet i kvalifiseringsprogrammet. Sammen med veileder vil du kunne påvirke programmet, som først og fremst skal inneholde: 

 • arbeidsrettede aktiviteter
 • opplæringsaktiviteter
 • tett individuell oppfølging og veiledning 

Dersom du trenger behandling eller veiledning på andre livsområder enn arbeid kan dette innarbeides i din plan.

 • som deltaker i kvalifiseringsprogrammet har du rett til kvalifiseringsstønad
 • stønaden er på 2 ganger grunnbeløpet 
 • for deltakere under 25 år er stønaden 2/3 full stønad 
 • det gis et barnetillegg for 22 dager per måned
 • du må betale skatt av stønaden 

Kvalifiseringsprogrammet kan gis for en periode på inntil ett år. Etter en ny vurdering kan det forlenges med ett år, eventuelt mer dersom det er nødvendig. 

Du kan finne mer informasjon om Kvalifiseringsprogrammet på nav.no.