Kreftkoordinator tilbyr

  • Råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindrende omsorg og omsorg ved livet slutt.
  • Hjelp til lindring av symptomer og plager.
  • Å gi informasjon om tjenestetilbud i og utenfor kommunen.
  • Hjelp og samordning av tilbud og tjenester til personer med kreft og deres pårørende.
  • Å være et bindeledd mellom ulike tjenestenivåer og andre aktuelle samarbeidspartnere, slike som fastlege, NAV, helsestasjon, skole/barnehage, fysioterapeut, ergoterapeut, kontaktsykepleiere i kommunen, hjemmetjenesten, kort og langtidsavdelinger, Lindrende enhet, rehabiliteringsenheter, prest, Hospice Sangen, Sykehuset, prest og frivillige.

Kreftkoordinators funksjon

  • Være til hjelp og koordinere og tilrettelegge hverdagen for personer med kreft og andre alvorlige sykdommer, samt deres pårørende på en best mulig måte.
  • Være ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt personer med kreft og andre alvorlige sykdommer i kommunen.
  • Være lett tilgjengelig for den som er syk og dens pårørende.
  • Bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg og lindrende omsorg i kommunen.

Lindrende enhet ved Prestrudsenteret

Kreft og palliasjonstjenestene i Hamar kommune er lokalisert på Prestrudsenteret. Basen er Lindrende enhet v/avd. 4. Disse tjenestene gis til personer i alle aldre. Lindrende enhet har 6 plasser. De ansatte på enheten har høy faglig kompetanse innenfor fagfeltet. Tilbudet er til innbyggere i Hamar kommune.

Enheten har egen lege i 40 % stilling. Vi har ingen fast fysioterapeut eller ergoterapeut, men har tett kontakt med kommunens fysio- og ergoterapeuter. Vi har fokus på tverrfaglighet og legger stor vekt på å se det enkelte mennesket som en helhet. 

Lindrende enhet har et nært samarbeid med palliativt team v/Sykehuset Innlandet, Hamar.