Spørreskjemaet The Adult Social Care Outcomes Toolkit (ASCOT) er utviklet i England for å innhente informasjon om hvordan tjenestemottakere har det i hverdagen, og hvilken virkning tjenestene har på brukernes livskvalitet knyttet til åtte områder. 

Målet med prosjektet er å oversette ASCOT-skjemaet, tilpasse det til norske forhold og teste skjemaet ut i Norge. 

Totalt 495 tjenestemottakere over 67 år deltar i studien. I Hamar inkluderes 165 brukere fra sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten. Disse blir intervjuet av ansatte ved USHT i løpet av høsten 2022 og våren 2023.

Prosjekteier er Senter for omsorgsforskning, øst. Samarbeidspartnere er Universitetet i Kent, Folkehelseinstituttet, USHT Innlandet (Hedmark), USHT Innlandet (Oppland) og USHT Viken (Akershus). Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd i tidsperioden 2021 – 2025. https://prosjektbanken.forskningsradet.no/project/FORISS/300654

Kontaktpersoner: 
Bente Ødegård Kjøs, Hamar, tlf 986 31 171 (ansvarlig Hamar)
Maren Sogstad, Senter for omsorgsforskning, øst. NTNU Gjøvik, tlf 61 13 54 53 (leder av prosjektet)

Etikknettverket for kommunale helse- og omsorgstjenester i Innlandet, er et forum for erfaringsutveksling og kompetanseheving for ledere, ressurspersoner og ansatte i Innlandets kommuner. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet koordinerer kompetansehevende aktiviteter innen etikk og etisk refleksjon, der målet er å styrke lokalt kommunalt etikkarbeid.

Dere kan lese mer om nettverkets tilbud på den nasjonale siden

Kontaktperson:
Åsa Serholt Jensen tlf 482 07 027

Pasientsikkerhetsarbeidet i Norge er samlet under slagordet I trygge hender 24-7 (tidligere pasientsikkerhetsprogrammet). Tiltakspakkene erstattes nå av normerende retningslinjer, veiledere eller faglige råd. Du finner informasjon om I trygge hender 24-7 her: https://www.itryggehender24-7.no/

USHT Innlandet i Hedmark og Oppland samarbeider om aktivitet på dette satsingsområdet. I 2022 setter vi fokus på fagområdene klinisk observasjonskompetanse, legemiddelbruk og -håndtering samt pasientsikkerhetskultur. Vi arrangere webinarer, fagdager, nettverkssamlinger, læringsnettverk og proACT instruktørkurs.

USHT kan kontaktes direkte av kommuner som ønsker veiledning innenfor pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Helsedirektoratet lanserte ledelsesverktøyet Trygghetsstandard i sykehjem i 2022. Verktøyet skal støtte ledere i arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring. USHT kan bistå kommunene med implementering av verktøyet. Du finner verktøyet her: https://www.ressursportal.no/trygghetsstandard

Kontaktperson:
Bente Ødegård Kjøs , Hamar, tlf 986 31 171

Kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg i kommunene gjennom spredning av digital opplæringspakke for helsefagarbeidere og annet helsepersonell. 
Les mer på den nasjonale siden. 

Kontaktperson: 
Irene Røen, Hamar, tlf 906 52 165
 

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Pårørendeveilederen beskriver nødvendigheten av å kartlegge pårørendes situasjon på en systematisk måte. Målet med studien er å validere en forenklet versjon av kartleggingsskjemaet Caregiver Reaction Assessment (CRA-N). Foreløpige resultater viser at det korte skjemaet fanger opp/overlapper den lange versjonen. Det gir ansatte et kunnskapsbasert skjema som kan brukes for å kartlegge pårørendes situasjon. Prosjektet varte ut 2020. Les mer på den nasjonale siden

Kontaktperson:
Reidun Hov , Hamar, tlf 932 45 422

Målet er at helsepersonell gjennom 4-dagers kurs får styrket kompetanse i å snakke med pasienter i lindrende fase og deres partner om konsekvenser av sykdom og behandling for nære relasjoner, selvbilde, intimitet og seksuell helse. Kurset ble arrangert med to samlinger a 2 dager: 27.-28. sept og 18.-19. okt på Scandic Hamar. Se mer informasjon om kurset her.

Du kan også lese mer på den nasjonale siden.

Kontaktpersoner:
Ann-Synnøve Leithetlf 907 56 442
Frøydis Sund , tlf tlf 959 28 479

USHT, SAM-AKS Sykehuset Innlandet og Fylkesmannen i Innlandet koordinerer et fagnettverk for demenskoordinatorer, demensteam og demenskontakter i Hedmark. Det arrangeres ett regionalt treff og et fylkestreff årlig. Ta kontakt dersom du er interessert. 

Kontaktperson:
Irene Røen, Hamar, tlf 906 52 165 

Fagnettverk for sykehjemsleger i Innlandet ble etablert i 2019 og arrangeres av Fylkesmannen i Innlandet og USHT Innlandet sammen med fem sykehjemsleger fra kommunene Ringsaker, Hamar, Gran, Gjøvik og Nord-Fron. Nettverket arrangerer fagsamlinger og har et nettforum for samarbeid og diskusjon av faglige tema.

Kontaktperson:
Irene Røen, Hamar, tlf 906 52 165  

Fagnettverk for ansatte i kommuner i Innlandet hvor målet er kompetanseheving innen tjenesten til personer med utviklingshemming i tråd med nasjonal veileder gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Samlinger med faglige innlegg, erfaringsdeling og arbeid med å finne gode løsninger på tvers av kommunegrensene. Hvis din kommune ikke allerede er med, ta kontakt!

Kontaktpersoner:
Rikke Anita Torgersen, Hamar, tlf 932 53 907

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark samarbeider med Aldring og helse om å gjennomføre opplæringen Mitt livs ABC for ansatte i kommuner i Innlandet, region Hedmark. Mitt livs ABC omhandler tjenester til personer med utviklingshemming gjennom hele livsløpet. Les mer her: https://mittlivsabc.no/.
Ta kontakt dersom du ønsker å starte opp med Mitt livs ABC i din kommune!

Kontaktpersoner: 
Ina Øyan, Hamar, tlf 926 45 598

En kvalitetsreform for eldre. «Leve hele livet» er en satsing som går over 5 år, med oppstart 2019 og varer til og med 2023. Det er etablert et regionalt støtteapparat som består av Fylkesmannen, Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark og Oppland og KS. Regionalt støtteapparat skal spre kunnskap, følge opp og bistå kommuner og fylkeskommuner til å etablere god praksis innenfor de 5 innsatsområdene som er beskrevet i Meld. St. 15 ( 2017-2018). Les mer om reformen her. 

Kontaktpersoner:
Irene Røen, Hamar, tlf 906 52 165