Spørreskjemaet The Adult Social Care Outcomes Toolkit (ASCOT) er utviklet i England for å innhente informasjon om hvordan tjenestemottakere har det i hverdagen, og hvilken virkning tjenestene har på brukernes livskvalitet knyttet til åtte områder. 

Målet med prosjektet er å oversette ASCOT-skjemaet, tilpasse det til norske forhold og teste skjemaet ut i Norge. 

Totalt 495 tjenestemottakere over 67 år deltar i studien. I Hamar inkluderes 165 brukere fra sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten. Disse blir intervjuet av ansatte ved USHT i løpet av høsten 2022 og våren 2023.

Prosjekteier er Senter for omsorgsforskning, øst. Samarbeidspartnere er Universitetet i Kent, Folkehelseinstituttet, USHT Innlandet (Hedmark), USHT Innlandet (Oppland) og USHT Viken (Akershus). Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd i tidsperioden 2021 – 2025. https://prosjektbanken.forskningsradet.no/project/FORISS/300654

Kontaktpersoner: 
Bente Ødegård Kjøs, Hamar, tlf 986 31 171 (ansvarlig Hamar)
Maren Sogstad, Senter for omsorgsforskning, øst. NTNU Gjøvik, tlf 61 13 54 53 (leder av prosjektet)

Etikknettverket for kommunale helse- og omsorgstjenester i Innlandet, er et forum for erfaringsutveksling og kompetanseheving for ledere, ressurspersoner og ansatte i Innlandets kommuner. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet koordinerer kompetansehevende aktiviteter innen etikk og etisk refleksjon, der målet er å styrke lokalt kommunalt etikkarbeid.

Vi tilbyr metodekurs i etikkrefleksjon for ledere og ansatte i tillegg til årlig fagdag og månedlig digital etikkrefleksjon på teams. Ved hjelp av lokale etikkveiledere og månedlig digital refleksjon får ansatte drøftet utfordringer man står i.

Etikknettverket brukes som en ressurs for kompetanseheving og ønsker bidra til opprettelse av flere regionale etikk-komitéer innen kommunale helse og omsorgstjenester i Innlandet. Deltakerkommuner gir tilbakemeldinger om økt etisk bevissthet i tjenestene. Målet er at tjenestemottakere og pårørende opplever å bli møtt med verdighet og respekt.

Kontaktperson:
Åsa Serholt Jensen tlf 482 07 027

Her kan du lese mer om Etikknettverket (link til kompetansebroen).

Pasientsikkerhetsarbeidet i Norge er samlet under slagordet I trygge hender 24-7 (tidligere pasientsikkerhetsprogrammet). Tiltakspakkene erstattes nå av normerende retningslinjer, veiledere eller faglige råd. Du finner informasjon om I trygge hender 24-7 her: https://www.itryggehender24-7.no/

USHT Innlandet i Hedmark og Oppland samarbeider om aktivitet på dette satsingsområdet. I 2022 setter vi fokus på fagområdene klinisk observasjonskompetanse, legemiddelbruk og -håndtering samt pasientsikkerhetskultur. Vi arrangere webinarer, fagdager, nettverkssamlinger, læringsnettverk og proACT instruktørkurs.

USHT kan kontaktes direkte av kommuner som ønsker veiledning innenfor pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Helsedirektoratet lanserte ledelsesverktøyet Trygghetsstandard i sykehjem i 2022. Verktøyet skal støtte ledere i arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring. USHT kan bistå kommunene med implementering av verktøyet. Du finner verktøyet her: https://www.ressursportal.no/trygghetsstandard

Kontaktperson:
Bente Ødegård Kjøs , Hamar, tlf 986 31 171

Kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg i kommunene gjennom spredning av digital opplæringspakke for helsefagarbeidere og annet helsepersonell. 
Les mer på den nasjonale siden. 

Kontaktperson: 
Irene Røen, Hamar, tlf 906 52 165
 

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Pårørendeveilederen beskriver nødvendigheten av å kartlegge pårørendes situasjon på en systematisk måte. Målet med studien er å validere en forenklet versjon av kartleggingsskjemaet Caregiver Reaction Assessment (CRA-N). Foreløpige resultater viser at det korte skjemaet fanger opp/overlapper den lange versjonen. Det gir ansatte et kunnskapsbasert skjema som kan brukes for å kartlegge pårørendes situasjon. Prosjektet varte ut 2020. Les mer på den nasjonale siden

Kontaktperson:
Reidun Hov , Hamar, tlf 932 45 422

Målet er at helsepersonell gjennom 4-dagers kurs får styrket kompetanse i å snakke med pasienter i lindrende fase og deres partner om konsekvenser av sykdom og behandling for nære relasjoner, selvbilde, intimitet og seksuell helse. Kurset ble arrangert med to samlinger a 2 dager: 27.-28. sept og 18.-19. okt på Scandic Hamar. Se mer informasjon om kurset her.

Du kan også lese mer på den nasjonale siden.

Kontaktpersoner:
Ann-Synnøve Leithetlf 907 56 442
Frøydis Sund , tlf tlf 959 28 479

USHT, SAM-AKS Sykehuset Innlandet og Fylkesmannen i Innlandet koordinerer et fagnettverk for demenskoordinatorer, demensteam og demenskontakter i Hedmark. Det arrangeres ett regionalt treff og et fylkestreff årlig. Ta kontakt dersom du er interessert. 

Kontaktperson:
Irene Røen, Hamar, tlf 906 52 165 

Fagnettverk for sykehjemsleger i Innlandet ble etablert i 2019 og arrangeres av Fylkesmannen i Innlandet og USHT Innlandet sammen med fem sykehjemsleger fra kommunene Ringsaker, Hamar, Gran, Gjøvik og Nord-Fron. Nettverket arrangerer fagsamlinger og har et nettforum for samarbeid og diskusjon av faglige tema.

Kontaktperson:
Irene Røen, Hamar, tlf 906 52 165  

Fagnettverk for ansatte i kommuner i Innlandet hvor målet er kompetanseheving innen tjenesten til personer med utviklingshemming i tråd med nasjonal veileder gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Samlinger med faglige innlegg, erfaringsdeling og arbeid med å finne gode løsninger på tvers av kommunegrensene. Hvis din kommune ikke allerede er med, ta kontakt!

Kontaktpersoner:
Rikke Anita Torgersen, Hamar, tlf 932 53 907

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark samarbeider med Aldring og helse om å gjennomføre opplæringen Mitt livs ABC for ansatte i kommuner i Innlandet, region Hedmark. Mitt livs ABC omhandler tjenester til personer med utviklingshemming gjennom hele livsløpet. Les mer her: https://mittlivsabc.no/.
Ta kontakt dersom du ønsker å starte opp med Mitt livs ABC i din kommune!

Kontaktpersoner: 
Ina Øyan, Hamar, tlf 926 45 598

En kvalitetsreform for eldre. «Leve hele livet» er en satsing som går over 5 år, med oppstart 2019 og varer til og med 2023. Det er etablert et regionalt støtteapparat som består av Fylkesmannen, Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark og Oppland og KS. Regionalt støtteapparat skal spre kunnskap, følge opp og bistå kommuner og fylkeskommuner til å etablere god praksis innenfor de 5 innsatsområdene som er beskrevet i Meld. St. 15 ( 2017-2018). Les mer om reformen her. 

Kontaktpersoner:
Irene Røen, Hamar, tlf 906 52 165