Virksomheter med fettholdig avløpsvann som er tilkoblet kommunalt avløp er underlagt Forskrift om utslipp/påslipp av oljeholdig, fettholdig og annet avløpsvann fra virksomheter i Hamar kommune. Fett i det kommunale avløpsnettet skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Problemer forårsaket av fettholdig avløpsvann kan være:

 • Fett størkner og tetter igjen ledningsnettet. Dette kan medføre oversvømmelser i kjellere mm.
 • Fett ansamles i pumpestasjoner og skaper problemer med pumper, samt øker behovet for rengjøring.
 • Fett skaper problemer ved renseanlegget.
 • Fett i avløpet øker problemer med rotter og lukt.

Virksomheter med fettholdig avløpsvann skal ha fettutskiller.

VA-miljøblad 121 - Fettutskilleranlegg  omhandler krav til funksjon og teknisk utforming, bruksområder samt hovedtyper av fettutskillere.

Må du ha fettutskiller?

Bestemmelsene gjelder for alle virksomheter som har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett, for eksempel:

 • Restauranter
 • Kafeer/konditorier
 • Catering/ferdigmatprodusenter
 • Gatekjøkken/kiosker
 • Hamburgerbarer
 • Kantiner
 • Slakterier
 • Margarin- og matoljeindustri
 • Kjøttforedlingsbedrifter
 • Hermetikkindustri
 • Bakerier
 • Meierier
 • Friteringsindustri
 • Røkerier
 • Matbutikker med steke-/grillavdelinger.

Denne listen er ikke uttømmende.

Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av fettutskilleren, slik at den overholder de krav som kommunen fastsetter.

Mer informasjon

Ved etablering eller endring/oppgradering av fettutskiller skal det søkes påslippstillatelse. Det skal også søkes om abonnement på kommunens avløpsnett, hvis dette ikke er opprettet fra før. 
Søknad om utslippstillatelse og abonnement på kommunalt avløpsnett skjer via Geomatikk gjennom en godkjent rørlegger, entreprenør eller leverandør av fettutskiller.  Ved behov for søknad, ta kontakt med godkjent rørlegger, entreprenør eller leverandør av fettutskiller. 
 

Søknaden skal inneholde: 

 • Utfylt søknadsskjema
 • Situasjonskart (målestokk 1:500) som viser plassering av fettutskiller og tilknytningspunkt til stikkledning/kommunal ledning.
 • Tegning av innvendig røropplegg som viser hva som er tilknyttet fettutskilleren.
 • Dokumentasjon på dimensjonering og plassering av fettutskiller, jfr. kommunal forskrift kap. 4.
 • Beskrivelse av driftsrutiner inkludert avtale med tømmefirma, jfr. kommunal forskrift kap. 5.
 • Signert tømmeavtale fra godkjent tømmefirma
 • Dokumentasjon på levering av frityrfett

Ved godkjenning av søknad gir kommunen en påslippstillatelse i henhold til Forskrift om utslipp/påslipp av oljeholdig, fettholdig og annet avløpsvann fra virksomheter i Hamar kommune.

Søknad om påslippstillatelse på kommunalt avløpsnett for fettholdig avløpsvann

Vesentlig økning av utslipp eller påslipp 

Hvis et tillatt påslipp økes vesentlig, kan det være nødvendig å få en ny tillatelse fra kommunen. Med vesentlig økning menes normalt 25 % økning eller mer. 

Eierskifte

Ved eierskifte for virksomheten må ny eier søke om egen påslippstillatelse senest en måned etter eierskiftet.

Forurensningsforskriften kap. 15 A om påslipp gir kommunen mulighet til å beskytte renseanlegget sitt mot et påslipp til kommunalt nett fra virksomheter som kommunen ikke er forurensningsmyndighet for. 
Kommunens forskrift som omfatter fettholdig avløpsvann er hjemlet i Forurensningsforskriften kap. 15 A-4. 

Fettholdig avløpsvann skal passere godkjent fettutskiller før det ledes til kommunalt spillvannsnett. Det må også være tilrettelagt for representativ prøvetakning.
 
Fettutskiller skal være godkjent i henhold til krav i NS-EN 1825-1 og dimensjonert i henhold til NS-EN 1825-2, eller til enhver tid gjeldende standard. 
 
Fettutskiller bør ha utstyr som registrerer fettlagets tykkelse og gir alarm når dette overskrider en fastsatt størrelse.
 
Innholdet av fett i utløp fra fettutskiller skal ikke overstige 150 mg/l. Temperaturen i utløpet fra fettutskiller skal ikke overstige 30 grader C. 
 

Frityrolje o.l.

Frityrolje, frityrfett og andre, større, konsentrerte fettmengder skal ikke ledes til avløpet, men samles opp og leveres til godkjent mottak. 

Alle anleggsvolumer i fettutskilleren skal tømmes minst 2 ganger pr. år, og oftere, hvis det er nødvendig for å overholde påslippskravet. Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved tømming.

Det skal være inngått avtale om tømming og kontroll av utskilleren. Signert avtale skal sendes kommunen sammen med søknad om påslippstillatelse. 

Avvik 

Dersom analyseresultatene overskrider grenseverdien for fett på 150 mg/l, skal det tas en ny prøve. Dersom de nye analyseresultatene også viser for høye verdier, skal tiltak iverksettes og analyseresultater og avviksrapport sendes kommunen. 

Etter gjennomføring av tiltak skal ny prøve tas og analyseresultatet sendes kommunen.

Kommunen skal fortløpende ha tømme- og inspeksjonsrapporter, analyserapporter og eventuelle avviksrapporter. 
 
Virksomhetens årsrapport for drift av fettutskilleranlegget skal sendes kommunen innen 1. februar påfølgende år. Denne skal inneholde en oppsummering av uttatte mengder fett fra utskiller, levert mengde frityrfett/frityrolje og   hendelser, avvik og tiltak.  
 
Det skal årlig sendes kommunen årsrapport, inklusive oversikt over uttatt mengde fettslam og levert mengde frityrfett/frityrolje. 
 
Rapport sendes til postmottak@hamar.kommune.no 

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i kommunens forskrift, og vedtak i henhold til denne, blir fulgt. Representanter fra kommunen skal til enhver tid ha fri adgang til å inspisere virksomheten og utskilleranlegget. Dette omfatter også tilgang til nødvendig dokumentasjon. For gjennomføring av kontrollen gjelder forvaltningslovens § 15.
 
Kommunen kan gi virksomheten pålegg om opplysninger og undersøkelser. For å sikre at bestemmelsene i forskriften eller vedtak i medhold av forskriften blir gjennomført, kan kommunen vedta tvangsmulkt i medhold av forurensningslovens § 73. Hvis kommunen har gitt pålegg i medhold av forurensningslovens § 7, og pålegg ikke etterkommes, kan kommunen sørge for at tiltakene blir gjennomført.

I slike tilfeller vil det være fylkesmannen eller Miljødirektoratet som stiller vilkårene til virksomheten for å beskytte miljøet, inkludert resipienten. Kommunen kan imidlertid sette vilkår i vedtak etter 15 A om påslipp for å beskytte renseanlegget sitt, eller for å kunne overholde kravene i sin egen utslippstillatelse. Ved vurdering av slike påslipp vil grenseverdiene nedenfor bli benyttet som retningsgivende.
 
Grenseverdier for innhold i avløp fra virksomheter som slippes inn på kommunalt avløpsnett.
 

Parameter

Benevning

Maksimalverdi

Arsen

 mg As/l

0,13

Bly

mg/Pb/l

0,05

Cyanid

mg Cn/l

0,5

Kadmium

mg Cd/l

Ikke høyere enn kommunens drikkevann

Krom, total

mg Cr/l

0,05

Kvikksølv

mg Hg/l

Ikke høyere enn kommunens drikkevann

Kobber

mg Cu/l

0,2

Nikkel

mg Ni/l

0,05

Sink

mg Zn/l

0,2

Sølv

mg Ag/l

0,05

Nitrifikasjonshemming, 20 % innblanding (ikke relevant?)

%

20

Nitrifikasjonshemming, 40 % innblanding (ikke relevant?)

%

50

Suspendert stoff

mg/l

400

Organisk stoff (KOF)

mg/l

600

pH

min

maks

6,0

9,0

Temperatur          (egen grenseverdi ut fra fettutskiller: 30 ⁰C)

⁰C

45

Sulfat

mg/l

300

Magnesium

mg Mg/l

300

Ammonium

mg N/l

60