Det er vedtatt ny skolestruktur i Hamar, og etter vedtaket er det gjennomført flere delprosjekter som skal lede oss frem mot nye skoler. Tidslinjen for det videre arbeidet er fastsatt gjennom handlings- og økonomiplanen for 2024-2027, som ble vedtatt i kommunestyret 20. desember. 

Her kan du lese mer om vedtaket og arbeidet med ny skolestruktur i Hamar.

Her svarer vi på spørsmål du kanskje har om skolestart frem til videre planer er klare.

Når barnet skal begynne på skolen

  • Foresatte til barnet får et tilbud om en skoleplass i begynnelsen av desember. Her står det hvilken skole barnet får plass på. Tilbudet er som oftest basert på bostedsadressen din. Du får brevet spm elektronisk post i Digipost, eBoks eller Altinn. Hvis du ikke åpner denne innen et visst antall dager blir den sendt som papirbrev i posten.
  • Når du har fått det digitale brevet, kan du logge inn på Foresattportalen for å svare på tilbudet.
  • I begynnelsen av januar sender kommunen ut et vedtaksbrev, som bestemmer hvilken skole barnet ditt skal gå på.
  • I løpet av våren får du innkalling til foreldremøte(r) og mer informasjon om skolestart.

Du kan søke om SFO-plass når du har fått vedtak om skoleplass i januar. Det gjør du også i Foresattportalen.

Du kan søke om redusert betaling på SFO-plass på samme måte som barnehage. For 2023 må hele familien ha lavere inntekt enn 560 450. Du kan søke etter at du har fått tildelt SFO-plass. Dette gjør du også i Foresattportalen.

Forskriften om skoletilhørighet åpner for å kunne søke om skoleplass ved annen skole enn den som er definert som nærskole. Søknaden vurderes etter flere kriterier.

Elever i grunnskolen kan få fri skoleskyss hvis de bor langt fra skolen, eller har spesielle behov for transport. Hos Innlandstrafikk finner du regler for hvem som kan få skoleskyss, søknadsskjema og mer informasjon. Du søker om skoleskyss gjennom skolen din.
 

  • All kommunikasjon med skolen, som meldinger, fraværsregistrering med mer, skjer i Visma Flyt Skole. 
  • Foresattportalen på nett er den samme for barnehage og skole.

  • Skolene har egen app som du som foresatt må laste ned når barnet begynner på skolen. Barnet vil bli aktivert i denne senest når det er gjort vedtak om skoleplass. Skoleappen kan lastes ned her. Det er ikke den samme appen for skole og barnehage.

 

Ny skolestruktur i Hamar

Det er ikke klart ennå. Arbeidet med å definere hva som blir den enkeltes nærskole, vil starte opp parallelt med forprosjekt på Hamar vest, og skal vedtas i kommunestyret. Virkningen av skolekretsgrensene skal på høring, og blir gjort kjent i god tid.

Slik vedtaket om skolestruktur foreligger nå, vil barn på Hamar vest tilhøre enten Prestrud eller Greveløkka skole. Men alle elever har mulighet til å søke om å få gå på en annen skole enn den som er definert som nærskolen. 

Hvis de nye skolekretsgrensene defineres slik at Greveløkka/Prestrud blir nærskolen, har barn som bor i denne skolekretsen tilhørighet på Greveløkka/Prestrud, uavhengig av søsken.

Hvis ikke skolen til søsknene blir nærskolen, åpner forskriften for å søke om å bytte til en annen skole. Forskriften har en rekke kriterier som skal vurderes ved bytte av skoleplass. Søsken på skolen er ett av kriteriene som vurderes, men det gir ikke søsken automatisk fortrinnsrett. 

Barnet vil gå på Storhamar til det blir besluttet en dato for avvikling. Tidslinjen er avhengig av videre vedtak i kommunestyret. Hamar kommune vil hele tiden oppdatere elever og foresatte med informasjon om utviklingen. Vi skal sørge for trygge og gode overganger hvor barn kan bevare vennskap, og i dialog med foresatte.

Hvis du søker om å få bytte til annen skole enn nærskolen (den dere har fått plass på), må dere betale for transport til skolen selv.

Ja, de nye skolekretsgrensene for Ingeberg og Lunden gjelder fra høsten 2024. Det betyr at yngre søsken som skal starte på skolen etter høsten 2023, har Lunden skole som nærskole. Forskrift om skoletilhørig åpner for å kunne søke om skoleplass ved annen skole enn den som er definert som nærskole. Søknaden vurderes etter flere kriterier, og ett av dem er søsken på en annen skole.