Storhamar skole er en 1 – 7 barneskole med ca 350 elever og 50 ansatte. Vi ligger i sentrum, med kort vei til både Mjøsa, Furuberget og sentrum av byen. Som en av Hamars største barneskoler er det viktig for oss med et trygt og godt skolemiljø. Hos oss skal alle trives, og skolen har et stort fokus på både sosial trivsel og faglig mestring. 

Våre kjerneverdier

I tillegg har vi fire kjerneverdier som handler om å Bygge lag ved å være Kreative, Nysgjerrige, Enestående og Rause. 

For å styrke både det faglige og sosiale læringsmiljøet ved skolen, har skolen en sosiallærer som jobber på tvers av alle trinn og i tett samarbeid med både elever, foreldre, lærere og skolens ledelse. 

For oss som skole er medvirkning viktig, og vi har et særdeles aktivt FAU og et klokt og engasjert elevråd.

Hei-skole

Når du kommer til oss vil du bli møtt med et Hei! Vi er en Hei-skole, hvor vi er opptatt av å si Hei, og hei’e på hverandre. Vi ønsker å være en skole der alle er like betydningsfulle. For å skape gode relasjoner mellom de som er på skolen hver dag, har vi samlinger for hele skolen jevnlig og har et fokus på fellesskapet.

Praktisk informasjon

Mobilskole er ikke lengre i bruk i Hamar kommune. Vi skal nå bruke Visma Flyt Skole.  

Foreldre kan bruke Visma Flyt Skole til blant annet å:

 • sjekke at kontaktinformasjon/personinformasjon for elev og foresatte er riktig
 • gi samtykker
 • følge med på fravær 
 • finne kontaktinformasjon til kontaktlærer
 • fylle ut søknader
 • søke, si opp eller endre SFO-plass
 • permisjon fra pliktig opplæring
 • ulike typer fritak
 • sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
 • se hvilke faggrupper og faglærere eleven har

Som foreldre vil dere ha tilgang til Visma Flyt Skole via nett og app. Nettløsningen (Hjemmeweb) og foresattappen har forskjellige funksjoner, se under. Vedlagt denne informasjon er temahefter som beskriver nettløsningen og appen.

Hjemmeweb  er foreldreportalen til Visma Flyt Skole.

For å få tilgang går du inn på https://skole.visma.com/hamar og logger deg på via ID-porten med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides.

I nettløsningen vil all funksjonalitet for foreldre være tilgjengelig.

Det gjøres oppmerksom på at du må godta «Generelt samtykke» for å kunne bruke alle funksjonene i løsningen.

Appen heter «Min skole - foresatt» og kan lastes ned fra App Store for iPhone / iOS eller Google Play for Android.

Første gang du logger deg på i appen, må du logge deg på via ID-porten og velge din kommune. Du må deretter lage en egen pinkode for senere bruk.

Med appen kan du blant annet:

 • motta og sende meldinger (skole-hjem dialog)
 • registrere mindre fravær, for eksempel ved sykdom
 • se timeplan og informasjon knyttet til denne

Foresatte som ikke har smarttelefon / nettbrett vil kunne få meldinger og varsler på e-post. Informer skolen om dette er tilfelle så snart som mulig.

Læringsplaner legges ut i:
Showbie for 1. - 3. trinn (innlogging via elevens IPad)
Skooler for 4. - 7. trinn (app)
 

Dersom barn skal filmes eller fotograferes i skoletiden for at det skal brukes i en offentlig sammenheng, for eksempel av studenter ved Høgskolen i Hedmark, skal foresatte godkjenne dette spesielt gjennom samtykke i foreldreportalen: https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-skole-foresatt/. Bilder i skolens informasjonshefte uten bruk av navn kommer ikke inn under denne reglen.

Hamar kommune har avtale om kollektiv ulykkesforsikring for barn og ungdom med Gjensidige NOR.  Forsikringen omfatter bl.a. ulykkesskader som skyldes bruk av rulleskøyter/ rullebrett under forutsetning av at pålagt sikkerhetsutstyr (hjelm, albu-, kne- og håndledds-beskytter) er benyttet. 

Storhamar skole har tradisjon for å ta trafikksikkerhet og elevenes skolevei på alvor, og har gjennom samarbeid med foreldre, politi og vegmyndigheter gjennom årene oppnådd store forbedringer både i skolens nærområde, og også på steder lengre unna skolen, som har med våre elevers skolevei å gjøre.

Rett etter skolestart i 2009, ble det ferdigstilt en lysregulert fotgjengerovergang i Ringgt. ved Ajer Ungdomsskole, midt mellom Bekkelivn. og Lars Skrefsrudsgt.

For alle elever som bor på oversiden av Ringgt. vil dette være det tryggeste stedet å krysse denne gaten. Hvorvidt en ønsker å benytte denne overgangen og hvordan en kommer seg dit må bli den enkeltes vurdering. Med i denne vurderingen er også selvsagt at det er mange store elever (ungdomsskole og videregående skole på samme område) som kommer til samme tid, men det er i hvert fall trygge gangveger inne på området.

Vi har ingen geografiske grenser for å få lov til å sykle til og fra skolen. Dette innebærer at alle elever kan få sykle eller bruke sparkesykler til og fra skolen dersom hjemmet ønsker det. Forutsetningen fra skolens side for at elever skal kunne dra på sykkeltur i regi av skolen er at elevene har bestått sykkelprøven, som avholdes i slutten av 4. trinn. Denne aldersbegrensningen anbefales av Trygg Trafikk, og begrunnes bl.a. i internasjonal forskning om barns trafikkmodenhet.

Når det gjelder bruk av sykkelhjelm, har FAU ved Storhamar skole sagt flg.:

«Foreldrerådets Arbeidsutvalg ved Storhamar skole har drøftet sakens prinsipielle sider, og mener at det er foreldrenes ansvar at ungene bruker sykkelhjelm til og fra skole/hjem.

Av erfaring vet vi at bruk av hjelm kan forhindre skader dersom det skjer uhell hvor syklende er innblandet. Vi vil derfor anmode foreldrene om at de sørger for at ungene bruker hjelm. I forbindelse med sykkelturer i skolens regi, mener vi at skolen skal sette krav om bruk av hjelm.»

Når det gjelder barn som passasjerer i privatbil, så må foreldre godkjenne om barn skal sitte på i privatbiler f.eks på turer. De vil eventuelt i slike situasjoner være sikret med bilbelte.

Den største utfordringen hva trafikk angår i vårt nærområde er i Snorresgt. Her er det både for oss, og ikke minst de som bor på den andre siden av gaten til tider meget vanskelig fremkommelighet. Vi gjør oppmerksom på at den halve rundkjøringen kun er ment som av- og påstigning.

De som, mot skolens råd, benytter parkeringsplassen når de setter av og henter barn, må også være seg sitt ansvar bevisst i forhold til barnas sikkerhet, og den sikkerhetsrisikoen generelt som skapes ved å bruke denne plassen. I det ligger at de følger barnet sitt fra bilen og til SFO.

Når det gjelder eldre elever enn 2. trinn, så ønsker skolen primært at disse ikke blir kjørt, men dersom de blir det, så kan de ikke settes av på skolens parkeringsplass. Til det er plassen for liten, og trafikken for stor. Hvis barn blir kjørt, så ønsker vi at de blir satt av enten ved SOLSENTERET, SCAN FILM AS, eller i Snorresgt. på nord/østsiden av Fr. Monsensgt. Uansett hvor de blir satt av, så skal barna ikke gå over parkeringsplassen. Dette er ene og alene fordi det er farlig for dem å gå der da den er smal og uoversiktlig.

 • Elevene har ansvar for egne eiendeler. (Tøy merket med elevens navn er til god hjelp).
 • Unngå å ta med verdisaker på skolen.
 • Gjenglemt tøy blir plassert utenfor klasserommene til 1. og 2. trinn og i kjelleren utenfor toalettene for 3. – 7. trinn.
 • Klokker, nøkler o.l. blir levert i administrasjonen.
 • Skolen legger ut informasjon om uavhentet tøy og frister for henting som en melding på Visma. Uavhentet tøy vil etter en tid bli levert til hjelpeorganisasjoner.

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

PPT er en kommunal og fylkeskommunal tjeneste for barn, unge og voksne som har særskilte behov i forhold til opplæring. PPT skal hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med å legge forholdene bedre til rette for barn, unge og voksne som har særskilte behov.

PPT arbeider sammen med barnehager og skoler om kompetanseheving og organisasjonsutvikling i ulike prosjekter. I dette arbeidet har vi fokus på kartlegging, klasseledelse, relasjoner mellom voksne - barn og mellom barn - barn og praktisk tilrettelegging for ulike behov i barnegruppen.

PPT samarbeider også med barnehager og skoler om barn, unge og voksne som er henvist til PPT. De foresatte har særlig kjennskap til barnet, og samarbeidet med foresatte er derfor viktig. PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering hvis barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning eller andre behov som omfattes av lovverket.

Hvis du er bekymret for ditt barns utvikling anbefaler PPT at du først tar kontakt med skolen. Personalet der kan hjelpe deg å vurdere om barnet bør henvises til PPT. Du kan også ta direkte kontakt med PPT.

PPTs kontaktpersoner til Storhamar skole er Randi Merete Skjelbreid. Info om adresse og telefonnummer finner du på nettsiden om Hamar PPT

----------------------

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har som mål å fremme elevenes trivsel på skolen. De skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom.

Skolehelsetjenesten er en forebyggende tjeneste, og legehjelp i forbindelse med sykdom må derfor dekkes gjennom fastlegen. 
-------------

Tannhelsetjenesten

Det er viktig at slagskader på tenner blir behandlet så raskt som mulig.  Ved slike skader bør en kontakte tannhelsetjenesten i Hamar snarest. Hamar Tannklinikk, Furubergvn. 201, tlf.: 62 54 41 30.
------------

Politiet

Forebyggende kunnskapsstyrt/proaktivt og holdningsskapende arbeid er et av politiets viktigste satsningsområder.  Hamar politistasjon har derfor en egen gruppe, Ungdomsseksjonen, bestående av 5 polititjenestemenn og –kvinner som har dette som sitt arbeidsfelt.  Dette er ei stor gruppe sett i landsmålestokk, og det understreker hvor sterkt ledelsen ved Hamar politistasjon ønsker å legge vekt på forebyggende/proaktivt arbeid blant barn og unge.  Ungdomsseksjonens satsningsområde er barn og ungdom under 18 år.  I så henseende er skolene en viktig arena i vårt arbeid.

Vi samarbeider med skolene i det holdningsmessige arbeidet – gjennom besøk i gruppene samt ved å delta på foreldremøter.  Vi fungerer som aktive støttespillere for skolene når det er tema som skal tas opp hvor vi besitter kompetanse og erfaring.

Skolene kontakter oss når de opplever situasjoner som er av en så alvorlig grad at de vurderer det nødvendig å søke kontakt og samarbeid med politiet. 

Telefonnummeret til Hamar politistasjon er 02800.

Helsesykepleier Ida Sletten er til stede på Storhamar skole til følgende tider:

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.30- 15.00. 

Telefon: 969 43 799.

Skolebiblioteket vårt ligger i annen etasje i hovedbygningen.

Det er et levende og tilgjengelig bibliotek med høyt utlån og mye besøk.  Her finner du et godt og oppdatert utvalg barne- og ungdomsbøker, tegneserier og oppdatert faglitteratur.

Elevene har egne lånernummer, og alle lån registreres digitalt. Lånetiden er 4 uker med mulighet for forlengelse.

Skolen har bibliotekpedagog i 50% stilling. Bibliotekpedagogen sørger for innkjøp av ny litteratur, presenterer jevnlig bøker for elever på alle trinn, og sikrer at elevene får god veiledning som stimulerer til leselyst og leseglede.  
Det legges stor vekt på å gi rett bok til rett elev til rett tid. 
Elever på 6.trinn gjør en god og viktig jobb som bibliotekassistenter

Lenken til biblioteksøket finner du her: 
Skolebibliotekets websøk
 

Ofte stilte spørsmål