Etikkomitéen stiller seg til rådighet for tjenestemottakere, pårørende og ansatte. Komiteens hovedoppgave er å bistå med systematisk drøfting av etiske dilemma. I tillegg kan de bistå med veiledning og undervisning i etikk og systematisk etikkrefleksjon.

Komitéens mandat

Komitéen drøfter saker som tjenestemottakere, pårørende, helsepersonell og hva andre opplever som vanskelige eller ubehagelige fordi det går på verdiene løs. Mange vanskelige situasjoner løses i hverdagen, men i enkelte situasjoner oppstår det tvil om hva som er den beste løsningen.

Etikkomité for helse og mestring i Hamar kan bistå til en bredere drøfting av utfordrende verdispørsmål gjennom en tverrfaglig og systematisk drøfting. Komiteen kan bistå slik at partene, om mulig, får drøftet saken i fellesskap, og på forespørsel være et rådgivende organ. Komiteen treffer ikke kliniske beslutninger, har ingen sanksjonsmyndighet, men kan bidra som en beslutningsstøtte for tjenestene. Klinisk etikk-komité er ikke et klageorgan. 

Sammensetning av medlemmer

I den hensikt å sikre nødvendig bredde i drøftinger er komitéen i tillegg til å være tverrfaglig sammensatt, også representert med medlemmer fra flere ulike tjensteområder innenfor helse og mestring. Komitéen er representert med lege, sykepleiere, vernepleiere, jurist og brukerrepresentant.  Selv om medlemmene ikke representerer sine yrkesgruppers interesser, bidrar den faglige variasjonen positivt og sikrer bredde i drøftingene.