Målesesong for radon er i perioden fra 15. oktober til 15. april - den kalde årstida.

Måling av radon

Den eneste måten å finne ut om din bolig har et radonproblem, er å måle. 

Måling kan du gjennomføre selv ved å bestille sporfilm fra ulike firma som leverer dette. Oversikt over firma finner du på Norsk radonforening sin hjemmeside.
Det anbefales å kontakte flere firma for å sammenligne pris og innholdet i tjenesten.

Før bestillingen, må du bestemme hvor mange radonmålere (sporfilmer) du trenger. Det bør måles i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer, måler du minst i ett oppholdsrom i hver etasje. Har du leiligheter/rom fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger du vanligvis ikke å måle radon her. Måletiden er 60 dager.

Forekomst av radon i Hamarregionen

I Hamarregionen er det mye løsmasser og berggrunn som inneholder radiumrike bergarter. Alunskifer er den mest kjente. Radiumrike bergarter skiller ut radongass, som er en usynlig og luktfri gass. Forekomst av radon er derfor relativt vanlig.

Du kan ikke basere deg på resultatet på målinger foretatt i nabolaget. Konsentrasjonen varierer fra hus til hus avhengig av grunnforhold under huset, husets alder/standard og bruken av huset. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav. Helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i innemiljøet og vi puster den inn over lengre tid. Risikoen er betydelig større for personer som røyker, da radon også øker risikoen for lungekreft.

Hva er grenseverdiene for radon i bolighus?

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grense. Du vil se av målingen i eget hus om det trengs å gjøre tiltak hos deg:

  • Tiltaksgrense: 100 Bq/m3
  • Maksgrense: 200 Bq/m3


Hvilke tiltak kan du gjøre selv hvis du får påvist for høyt radonnivå?

Du bør sjekke gulv og vegger i kjeller eller 1. etasje i kjellerløse hus. Se etter sprekker og hull i såle, overgang gulv/vegg og i vegger der det er jordfylling på utsiden, rørgjennomføringer osv. Dersom det er åpninger, vil gassen slippe inn i huset. Finner du slike åpninger, bør disse tettes. Spør etter riktig mørtel/tettemasse hos byggevareforhandler.

Det bør ellers være gode utluftingsmuligheter i alle rom. Hvis det er lite ventiler/utluftingsmuligheter i bygget, vil det være et godt tiltak å sette inn flere lufteventiler og holde disse åpne. Spalter i vinduskarmer kan ofte være for lite. Dersom det er bra med ventiler, men disse ikke brukes, bør de åpnes.

Etter å ha gjennomført disse tiltakene bør det foretas ny måling før eventuelt større tiltak iverksettes.

Montering av radonavsug eller radonbrønn

Dersom du har gjennomført enkle tiltak, du har målt på nytt og fortsatt har for høyt radonnivå, bør du vurdere å montere radonavsug/radonbrønn. Kontakt et firma som kan utføre radonreduserende tiltak. Radonforeningen har en liste over firmaer som utfører tiltak mot radon på nye og eksisterende bygg. Undersøk pris og referanser før du bestiller. Enkelte rørleggerfirmaer utfører også radonreduserende tiltak. Kontakt din lokale rørlegger. 

Hvor ofte bør du måle?

Radonnivået i et bygg kan endre seg over tid. Radon bør måles ca. hvert 10. år hvis radonnivået var under tiltaksgrensen ved forrige måling. Hvis radonnivået var over tiltaksgrensen ved forrige måling og tiltak er gjennomført, bør det gjennomføres målinger ca. hvert 5. år.

Kan du bruke elektronisk måleapparat?

Det finnes flere varianter av elektroniske måleapparater. Disse kan benyttes til å finne ut f.eks. hvilke rom i et hus radonkonsentrasjonen er høyest, eller for å finne sprekker/utette områder der gassen siver inn. Det er imidlertid årsmiddelverdien som er grunnlaget for å si hvor høy radonkonsentrasjonen er i huset ditt. Den beste måten å finne ut dette på er å måle med sporfilm i minimum 2 måneder.

  • Trinn 1: Mål med sporfilm i minimum 2 mnd. (i perioden 15. oktober - 15. april).
  • Trinn 2 (hvis høyt på trinn 1): Sporing med elektronisk måleutstyr.
  • Gjenta måling med sporfilm etter at eventuelle tiltak er gjennomført.


Varmepumpe påvirker ikke radonnivået

Varmepumpe har ingen effekt på radonnivået. Varmepumper sirkulerer og filtrerer kun eksisterende inneluft og tilfører ingen ny luft. Det er kjølemediet som henter varme fra uteluften og tilfører varmen til inneluften via et varmevekslersystem.

Hvilke krav gjelder ved utleie av bolig?

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivå i utleieboliger. Kun en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem. Som utleier, må du kunne dokumentere et tilfredsstillende radonnivå. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Utleie av hytter og andre fritidsboliger er derimot ikke omfattet av kravet til radonnivå. Dette forutsetter imidlertid at bruken er begrenset til fritidsutleie over kortere tidsrom. Dersom hyttene/fritidsboligene benyttes som boliger, vil de være omfattet av kravet.

Dersom du har gjennomført tiltak for å redusere radon i boligen, må du gjennomføre ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har nyttig informasjon om utleie og radon.

Hvilke krav gjelder for barnehager og skoler?

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivå i barnehager og skoler. Det er byggeier som har ansvar for å måle radon og gjennomføre tiltak. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har utarbeidet en egen måleprosedyre for radon i skoler og barnehager. 

Barnehagens/skolens leder plikter å gi informasjon til foresatte dersom det måles høyt radonnivå. Miljørettet helsevern i kommunen krever radonmålinger som viser tilfredsstillende nivå før virksomhetene kan godkjennes.

Har du flere spørsmål om radon?

Svar på flere spørsmål om radon finner du hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.
Les mer om radon her.