Alle kommuner og størreselskaper skal levere en årsmelding sammen med årsregnskapet.  En årsmelding setter, kort fortalt, ord på det som kan leses ut av selve regnskapstallene.

 

Utdrag fra kommunedirektør innledning:
 

Byen vokser, det kom hele 497 nye Hamarsinger i fjor. Befolkningsveksten er høyere i Hamar (1,53 %) enn for landet (1,12%). Hamar tar imot mange flyktninger, men selv uten flyktninger har Hamar vekst i folketallet.

Hamar og Løten er vertskommuner for innlandets største næringsinvestering – datasenteret på Heggvin. Hamar oppnår gode resultater i Nærings-NM.

Byutvikling krever evne og vilje til å planlegge for fremtiden. Flere langvarige og kompliserte planarbeider ble fullført i 2023. Sentrumsplanen gir forutsigbare rammer for fortsatt byliv i sentrum. Planene for Espern og Strandsonen gir grunnlag for utbygging av en helt ny bydel mot Mjøsa. Bygging av ny Espern bru er godt i gang og vil gi tilgang til den nye bydelen. Mjøsfronten viser muligheter og ideer for urbane kvaliteter, småbåthavn og opplevelser mellom by og vann i sentrum. 

Utbyggingen av ny infrastruktur på Ingeberg bidrar til nye tomter. Hamar får nå mange tomter byggeklare i tide til at markedet forhåpentligvis snur og boligbyggingen kommer i gang igjen.

Økonomisk var fjoråret et svært godt år for Hamar kommune. Regnskapet viste et betydelig overskudd, reservene ble fylt opp og gjelda er innenfor måltallet. Årsaken var store engangsinntekter fra eierskap i kraftsektoren.

Situasjonen er mer alvorlig for driften. Hamar kommune bruker mer enn summen av skatteinntekter og overføringer fra staten. Hamar har også høyere driftsutgifter enn andre byer på samme størrelse. Avstanden til de andre kommunene er redusert, men behovet for fremtidige investeringer i skoler, helse- og omsorg og byutvikling taler for en gradvis reduksjon i driftsutgiftene på områder hvor Hamar driver dyrt.