Vi behandler saker som omhandler:

  • Konsesjonsloven
  • Odelsloven
  • Jordloven
  • Boplikt og driveplikt
  • Omdisponering og deling

 

Søke konsesjon for erverv av fast eiendom