Melding om dyrehold

Mattilsynet skal ha beskjed når du starter med, eller tar over husdyrhold. Dette av hensyn til dyrevelferd og håndtering av smittsomme sykdommer. Registrering er en forutsetning for tinging av øremerker, rapportering til Husdyrregisteret og for levering til slakt.

Registrering av husdyrhold

I Norge skal alle produksjonsdyr være merket med øremerker. For storfe og småfe skal øremerker være godkjent av Mattilsynet. Merking må skje i samsvar med krav fra Mattilsynet for at dyret kan kunne leveres til slakteri.

Krav om dyreholdjournal gjelder for storfe, småfe, svin, lama og oppdrettshjort. Her noteres fortløpende bl.a. dyret sitt unike individnummer, fødselsdato, dødsdato/slaktedato, foreldreidentitet, flytting inn og ut av dyreholdet og andre situasjoner der dyret kommer i kontakt med dyr fra andre dyrehold. Det føres også en oversikt over sykdom og behandling av alle dyrene som til enhver tid er i dyreholdet, inkludert forebyggende helsearbeid.

Husdyrregisteret er det offisielle registeret for storfe, småfe og svin i Norge. Du er ansvarlig for gi korrekte opplysninger til Mattilsynet fortløpende. Flytting, fødsel og død/slakt skal meldes innen 7 dager etter hendelsen har skjedd. Medlemmer i Kukontrollen (Tine) og Storfekjøttkontrollen (Animalia) rapporterer gjennom rådgiveren der, andre rapporterer direkte til Husdyrregisteret.

Elektronisk skjema leveres her