Du må søke om skjenkebevilling hvis

 • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling.
 • Du tar betalt for alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer.
 • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område.

Unntak

 • Du trenger ikke søke bevilling for private selskaper i leide lokaler, såfremt du ikke tar betalt for alkohol og ikke leier andre tjenester (for eksempel servering eller vasking) av utleier.
 • Du trenger ikke søke bevilling for private selskap der eier/leier/driver/ansatt av et offentlig lokale benytter det til eget bruk, forutsatt at det ikke tas betalt for alkohol.  

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen (skjenkestyrer). Skjenkestyrer må være fylt 20 år.
 • Ved åpne arrangementer kreves det også at skjenkestyrer har en stedfortreder. Det kan gjøres unntak fra dette kravet ved små arrangementer. Stedfortreder må være fylt 20 år. 

Hva koster det?

 • Lukket arrangement (ambulerende bevilling): Kr. 440,- per anledning.
 • Åpent arrangement med
  • Inntil 100 personer: Kr. 600,- per anledning.
  • 100-300 personer: Kr. 1.700,- per anledning.
  • 300-1000 personer: Kr. 3.200,- per anledning.
  • 1000 personer eller mer: Kr. 6.100,- per anledning.

Merk: Én anledning regnes som maksimalt fire sammenhengende dager. For skjenkebevillinger som overskrider fire sammenhengende dager, vil det beregnes et høyere gebyr.

Her søker du

Søk om skjenkebevilling for åpent eller lukket arrangement

Hvor lang tid tar det å få svar?

 • Normal saksbehandlingstid for lukkede arrangementer (ambulerende bevilling) er 1-2 uker.
 • Normal saksbehandlingstid for åpne arrangementer (enkelt bestemt anledning) er 2-3 uker.
 • På sommeren må det påregnes noe lengre saksbehandlingstid.
 • For å kunne behandle søknaden så raskt som mulig ber vi om at arrangementet og skjenkeområdet beskrives så utfyllende som mulig. 
 • Dersom arrangementet skal være utendørs ber vi om at en tegning/skisse av skjenkeområdet legges ved søknaden. 
 • For åpne arrangementer vil saksbehandler alltid hente inn uttalelse fra politiet (vandelssjekk) og SLT-koordinator.

Ofte stilte spørsmål

Du kan få bevilling for lukket arrangement (ambulerende bevilling) hvis du skal skjenke alkohol i et lukket (sluttet) selskap hvor gjestene er personlig invitert og har meldt seg på før arrangementet starter. Deltakerne må ha en eller annen tilknytning til den som inviterer. Arrangementet kan ikke være åpent for utenforstående.  
Med «sluttet selskap» menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer, som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale, f.eks. til bryllup, konfirmasjon eller jubileum.
Arrangementer som ikke oppfyller lovens krav til sluttet selskap, er for eksempel:
 • Vanlige medlemsmøter i en forening.
 • Sammenkomster for idrettslag, klubber, organisasjoner o.l.
 • Studentfester, russearrangementer.
 • Kundekvelder, mat- og vin-kurs, kunstutstillinger, VIP-arrangementer.
 • Arrangementer som har begrenset tilgang, men hvor det ikke foreligger nødvendig tilknytning til den/de som inviterer.

Hvis arrangementet ikke oppfyller kravene til lukket arrangment (ambulerende bevilling), kan du få bevilling for åpent arrangement (skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning). I tvilstilfeller vil kommunen, etter skjønn, avgjøre om et selskap kan betegnes som et «sluttet selskap» i alkohollovens forstand.

 • Alkoholholdig drikk gruppe 1 (opp til 4,7 %) kan skjenkes mellom kl. 08.00 og kl. 02.30
 • Alkoholholdig drikk gruppe 2 (mellom 4,7 og 22 %) kan skjenkes mellom kl. 08.00 og kl. 02.30
 • Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 og 60 %) kan skjenkes mellom kl. 13.00 og kl. 02.30.
 • Tillatt skjenketid for din konkrete bevilling står nærmere definert i vedtaket.

Dersom det skal selges engros til den som har bevilling for en enkelt bestemt anledning må selgeren se dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling før salget kan skje.

Den som innehar bevilling for lukket arrangement (ambulerende bevilling), har ikke rett til å kjøpe alkoholholdig drikk engros fra grossist eller leverandør.

Prisliste