Hvis du skal skjenke alkohol i en virksomhet, må du søke om alminnelig skjenkebevilling.

Hamar kommune kan innvilge skjenkebevilling for følgende grupper:

 • alkoholholdig drikk gruppe 1 (2,5–4,7 volumprosent alkohol)
 • alkoholholdig drikk gruppe 2 (4,7–22 volumprosent alkohol)
 • alkoholholdig drikk gruppe 3 (22–60 volumprosent alkohol)


Det kan innvilges skjenkebevilling for kun gruppe 1, for gruppe 1 og 2, eller alternativt for alle alkoholgrupper.

Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Nåværende skjenkebevillinger gjelder fram til 30. september 2024.

Salg av alkohol må skje i overenstemmelse med alkoholloven, alkoholforskriften og Hamar kommunes alkoholpolitiske handlingsplan. Det kan også leses mer om alkohollovgivningen på Helsedirektoratets sider. 

Vedlegg til søknaden

 • Firmaattest fra Brønnøysundregisteret.
 • Utskrift av aksjeeierbok.
 • Dokumentasjon på daglig leder, styrer og stedfortreders tilknytning til virksomheten.
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve ihht. serveringsloven for daglig leder.
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven for styrer og stedfortreder.
 • Dokumentasjon på bestått e-læringskurs Ansvarlig Vertskap for styrer og stedfortreder.
 • Tegning/skisse av arealer inne og ute.
 • Leiekontrakt eller skjøte.

 

Send søknad

Søk om serverings- /skjenkebevilling