Hvis du planlegger å starte en virksomhet med servering av mat og/eller drikke, må du søke kommunen om serveringsbevilling. Hvis det skal serveres alkoholholdig drikke må du i tillegg søke om skjenkebevilling. 

Etter at søknad er sendt til kommunen, vil kommunen foreta lovpålagt vandelskontroll av personer og selskaper som har innflytelse på driften av serveringsstedet.

Saksbehandlingstiden er 4-8 uker fra fullstendig søknad er mottatt i kommunen. Det tas forbehold om at forsinkelser kan forekomme grunnet innhenting av uttalelse om vandel fra andre myndigheter.

Servering må skje i overenstemmelse med serveringsloven og Hamar kommunes forskrift om åpningstider.

Vedlegg til søknaden

  • Firmaattest for alle firma som er involvert i driften
  • Utskrift av aksjeeierbok
  • Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet
  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve for daglig leder
  • Tegning/skisse av serveringsarealet inne og ute
  • Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene
  • Leiekontrakt

 

Send søknad

Søk om serverings-/skjenkebevilling