Hamar kommune jobber systematisk med helhetlig og klimatilpasset overvannshåndtering gjennom planlegging og kartlegging. Kommunens arbeid består blant annet i å:

 • Etablere trygge flomveier
 • Kartlegge utsatte områder
 • Åpne bekker
 • Drifte og vedlikeholde kommunale anlegg
 • Følge opp lover og forskrifter
 • Følge opp nasjonale og internasjonale krav til håndtering av vannressurser
 • Jobbe med informasjon og utarbeide veiledere

Her kan du se hvordan Hamar forventes å bli påvirket av klimaendringene (NRK sine nettsider).

Hamar har ingen egen helhetlig overvannsplan eller styrtregnplan, men for nye større utbyggingsområder utarbeides det overvannsplaner, eksempelvis på Vold og Lund og på Ingeberg, og vannveiene legger premisset for hvordan bebyggelsen plasseres. 

Illustrasjon som viser overvannsplan på Ingeberg.Illustrasjon av dreneringslinjer og fordrøyningsarealer på Ingeberg

 • Hamar kommune deltar aktivt i klimatilpasnings-nettverket i Innlandet. Innlandet er også «klimatilpasning-region», som innebærer at fylkeskommunen har avtale med EU om å støtte opp under arbeidet med klimatilpasning i Europa. 
 • Hamar deltar i det nasjonale «I front»-nettverket for klimatilpasning, der 13 bykommuner fra hele landet er med.
 • Hamar har i samarbeid med fylkeskommunen og med klimatilpasningsmidler fra Miljødirektoratet utarbeidet rapporten «Rundkjøringer i flomveger» (PDF, 3MB), hvor det er foreslått prinsippløsninger for utforming av rundkjøringer slik at veg og rundkjøringer også på en god måte kan lede vannet dit det er ønskelig.
 • Hamar kommune fikk i 2020 et tilskudd på 900 000 kr fra Miljødirektoratet («klimasatsmidler») til en 2-årig prosjektstilling innenfor klimaarbeid i plansaker. Prosjektstillingen har bidratt med faglig kunnskap direkte inn i konkrete arealplaner, og har resultert i en veileder for klimahensyn i arealplanlegging. Klimaveilederen er nyttig for alle som jobber med planlegging, enten det er i konsulentbransjen på vegne av utbyggere, eller for saksbehandlere i Hamar eller i andre kommuner. 
 • I ny kommunedelplan for sentrum har Hamar tatt inn krav om at det i alle reguleringsplaner skal beregnes «blågrønn faktor», med en norm for hvilken blågrønn faktor som bør legges til grunn for ulike typer områder. For områder utenfor sentrumsplanen er det også anbefalt å bruke blågrønn faktor som standardisert verktøy for å sikre tilstrekkelig med arealer og elementer som lagrer og infiltrerer vann. Ved revidering av kommuneplanen tas det sikte på å stille krav om at blågrønn faktor skal beregnes for alle nye reguleringsplaner. 
 • I alle planer stilles det krav om at overvann skal tas hånd om lokalt og åpent (kommuneplanens bestemmelse § 2.12) 
 • Hamar kommune utarbeider reguleringsplan for flomsikring av Hamar næringspark på Trehørningen, og legger til rette for at slik flomforbygning/flomvoll kan bygges. Planleggingen bygger på Flomsonekartlegging av Flagstadelva (2015) (PDF, 37MB) og Rapport om Trehørningen floverk (2019). (PDF, 10MB) Planen skal også legge til rette for biotopforbedrende tiltak og ta hensyn til vassdraget som økosystem.
 • Hamar legger til rette for bygging i flomutsatte områder i strandsonen ved Mjøsa, ved Espern og Godsområdet. Det er i utgangspunktet ønskelig å unngå å bygge på flomutsatte områder (også der flommen kommer rolig og forutsigbart som i Mjøsa), men disse utbyggingsarealene vil bidrar til at byen kan vokse med nye innbyggere og arbeidsplasser i sentrum, uten at det går på bekostning av dyrket mark eller skogsområder i utkanten av byen. Det stilles strenge krav til hvilken kotehøyde bebyggelsen skal ligge på og hvilke tiltak som skal gjøres for at det skal være trygt å bo og jobbe der. 

Nyttige sider om planlegging for klimatilpasning og overvann: