I forbindelse med at Hamar kommune har inngått avtale med Geomatikk AS, skal det leveres sanitærsøknad, gravesøknad og arbeidstillatelse med arbeidsvarslingsplan via  nettsiden Ledningsportalen. 

Ledningsportalen

I tillegg vil Geomatikk påvise gatelys på vegne av kommunen og informere om VA-nett, dersom dette befinner seg i nærheten av arbeidsområdet. Gravehenvendelser skal bestilles via Ledningsportalen eller via GeoGrav-appen.

Søknadsprosessen

Før utbygging, må det sendes inn søknad om sanitærabonnement. Dette skal gjøres av godkjent foretak på vegne av utbygger. Godkjent foretak kan være rørlegger, entreprenører med flere. 

Sanitærsøknad sendes via denne nettsiden
Se også: Sanitærabonnement, abonnementsvilkår

Det godkjente foretaket skal også utføre selve arbeidet.

Innsending av innmålingsdata

Etter at arbeidet er utført, skal det sendes inn innmålingsdata for anlegget til kommunen. Kommunen har mulighet til å nekte tilknytning til det kommunale anlegget, hvis dette ikke overholdes.

--------------------------------------------------------------

Informasjon til godkjent foretak:
 

Om kart, som en del av sanitærsøknaden

  • Tegn inn sanitæranlegget i kartet med trasevalg og tilkoblingspunkt. Tekstboks kan benyttes ved tilleggsopplysninger. Anboringspunkt skal tegnes på og målsettes. 
  • Målsettes enten fra fastpunkt i kartet (hushjørner o.l.) eller fra nærmeste kommunale kum. 
  • Stoppekran til vann skal tegnes inn og målsettes. Målsettes enten fra fastpunkt i kartet (hushjørner o.l.)
  • Drenskum til overvann skal tegnes inn og målsettes. Målsettes enten fra fastpunkt i kartet (hushjørner o.l.) Krav om drenskum når det er påkobling til kommunalt overvann.
  • Andre punkt/utstyr som: kum, stakekum, sluk, hydrant, tilbakeslagsventil vann eller avløp o.l.  om det anlegges, skal også tegnes inn og målsettes. Målsettes enten fra fastpunkt i kartet (hushjørner o.l.)

NB! Om inntegnet anlegg ikke inkluderer tilkoblingspunkt til kommunalt VA-nett, må det legges ved målsatt tegning som inkluderer eksisterende stikkledning helt frem til kommunal tilkobling. Tegningen lastes opp under punkt 5, vedlegg.

I tillegg kan det sendes inn Sosi-filer som Hamar kommune legger direkte inn i kartdatabase. 

  • VA-ledninger og tilhørende konstruksjoner skal koordinatfestes med X, Y og Z.
  • Koordinatsystemet som skal er EUREF89 med sone 32. Høydereferansen som er standard i Norge i dag er NN2000. Informasjon om koordinatsystem og høydereferanse skal stå i filhode i innmålings fil.

MERK: Alle eiendommer som er tilknyttet offentlige vann- og avløp, har private stikkledninger (vann- og avløpsrør), som er huseiers eiendom og ansvar.  Grensen mellom det private og det offentlige vann- og avløpsanlegget er i tilkoblingspunktet (anboringspunktet) på offentlig ledning.