Avlastning

Avlastningstjenesten består av avlastningstilbud som gis ved kommunens avlastningsboliger, i tillegg til avlastning hjemme hos private avlastere / besøkshjem.

Furutoppen avlastningsbolig 
Furutoppen er en avlastningsbolig for barn/unge med nedsatt funksjonsevne og som er bosatt i Hamar kommune, i aldersgruppen 0 – 18 år. Furutoppen tilbyr avlastning til de familiene som har særlig tyngende omsorgsarbeid, på grunn av at barna / ungdommene er helt avhengige av hjelp til praktiske eller personlige gjøremål i hverdagen. Barn og ungdom som oppholder seg på Furutoppen skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, og skal gis muligheten for å delta på aktiviteter som gir dem glede og positive opplevelser.

Adresse: Furubergvegen 165 -  2316 Hamar
Leder: Aina Skjellet - tlf 459 72 431

Skjønsberg barne- og avlastningsbolig
Avlastningsbolig som tilbyr avlastning og botrening til barn/unge, der familien har særlig tyngende omsorgsoppgaver.  Ungdommene kan ha ulike diagnoser som bidrar til at de har utfordringer med å planlegge og gjennomføre daglig aktiviteter, i tillegg til å skaffe seg /beholde et sosialt nettverk utenfor familien.

Barn og ungdom som oppholder seg her skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, og kunne delta i aktiviteter som for dem oppleves meningsfulle og viktige. I tillegg legges det opp til at barna / ungdommene deltar i ulike gjøremål i boligen som for eksempel matlaging, innkjøp med mere, som gir dem botrening. Barna / ungdommene tilbys også leksehjelp i boligen.

Adresse: Hertzbergs gate 49, 2318 Hamar
Leder: Gina Tangen Evensen - tlf 908 99 236

Omsorgsstønad

Kommunen har ordningen omsorgsstønad som en godtgjøring til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Tjenesten vil bli vurdert i sammenheng med andre tjenester og gis etter en helhetlig vurdering.

Omsorgsstønad gis etter skjønnsmessig vurdering, og vil ikke kompenseres time for time. Denne godtgjøringen danner ikke grunnlag for feriepenger og sykelønn. Omsorgsstønad gis i kraft av et vedtak som evalueres kontinuerlig, og minimum en gang pr. år. Kommunen stiller også krav at man forutfor søknad om omsorgsstønad søker NAV om hjelpestønad.

Tilsynsordning

Tilsyn av barn/ unge før og etter skoletid i ungdomsskole og videregående skole for de familiene som trenger en tilsynsordning slik at foreldre kan stå i jobb. Tjenesten vil etter en konkret vurdering kunne anses som personlig assistanse/praktisk bistand etter helse- og omsorgstjenesteloven. 

Barnebolig

Når barn har svært alvorlige funksjonsnedsettelser eller av andre årsaker har et omfattende omsorgs- eller oppfølgingsbehov, kan det være behov for et bo- og omsorgstiltak utenfor foreldrehjemmet.

Dersom barnet skal bo fast utenfor foreldrehjemmet gis et slikt tilbud i en barnebolig.

Søknad

Ved å benytte skjemaet under søker du generelt om tjenester i Hamar kommune. Du vil bli tildelt tjenester ut i fra ditt behov og der kommunen har ledig kapasitet. 

Søk om omsorgstjenester barn og unge (PDF, 666KB)

Vedtak innvilges og evalueres etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3. Se § 3-2, § 3-6 og  § 3-7

For å gi en raskere behandling av søknaden, er det viktig at du med søknaden legger ved nødvendig dokumentasjon fra fastlege og/ spesialisthelsetjenesten, evt ettersender den til kommunen. Søker kontaktes for en kartleggingssamtale. Søknaden behandles ved Enhet for tildeling og den besvares skriftlig i form av vedtak.