Den interkommunale PPT med Løten, Hamar og Stange (HIPPT) er nå avviklet og fra 1. august 2023 flyttet PPT Hamar inn i Hamar rådhus.

Hva er pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)?

PPT jobber for å inkludere alle barn, ungdom og voksne i utdanningsløpet. Tjenesten skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. PPT er en rådgivende og sakkyndig instans, som også bidrar med kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler. Hamar PPT deltar i det tverrfaglige arbeidet med barn og unge i kommunen. De deltar på systemnivå, i tverrfaglige team på skolene/barnehagene og i UNG 16. 

Ny kommunal PP-tjeneste skal styrke arbeidet med kompetanseutvikling for ansatte i skoler og barnehager, slik at nye praksiser kan etableres og flere barn/ elever inkluderes i ordinær aktivitet/opplæring. Allikevel vil det være barn /elever som har behov for individuell tilrettelegging/ individuell læreplan, og dette tilrås av PPT etter en sakkyndig vurdering. Vedtaket fattes av administrasjonen.  

I tillegg til pp-rådgivere har PPT logopedkompetanse som kan hjelpe til med:

 • Taleflytvansker (løpsk tale og stamming)
 • Uttalevansker/språkvansker
 • Stemmevansker
 • Spise- og svelgevansker

Alle som arbeider i PPT har taushetsplikt.

Hamar PPT har ansvar for barnehager, grunnskolen og voksenopplæring. Fylkeskommunen har egen PPT med ansvar for elever på videregående skole. 

Barnehageloven og Opplæringsloven

Arbeidet til PPT er hjemlet i Barnehageloven og Opplæringsloven.  

Barnehageloven og Opplæringsloven gir PPT to oppgaver:

 1. PPT skal skrive sakkyndig vurdering der loven krever det, for eksempel:
  • Barns behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen
  • Elevers behov for spesialundervisning i skolen
  • Utsatt og framskutt skolestart
    
 2. PPT samarbeider med barnehager og skoler om kompetanseheving og organisasjonsutvikling. I dette arbeidet er det fokus på klasse- og gruppeledelse, relasjonskompetanse, inkludering, læringsmiljø og spesialpedagogisk tilrettelegging.

Hvordan kontakte PPT?

Hvis du er bekymret for ditt barns utvikling anbefaler vi at du først tar kontakt med barnehagen eller skolen. Skoler og barnehage har faste treffpunkt med PPT.

Ansatte

Kontaktpersoner
NavnTelefonnummerRolleKontaktperson
Maria Hoel Aasen920 62 111leder
Kjell Arne Førsund997 04 524konsulent
Anni Rogstad474 67 965PP-rådgiverBørstad, Hamar læringssenter (voksenopplæring)
Charlotte Hemmingsen910 00 761PP-rådgiverStorhamar skole, Montessori
Gina Lang-Ree456 59 214PP-rådgiverLunden skole, Ridabu skole
Hege Grindal902  48 461PP-rådgiverBarnehage
Jan Ivar Sållman900 82 592PP-rådgiverAjer ungdomsskole, Solvang
Anne Tove Mygland901 47 111PP-rådgiverEner, Lovisenberg, Wang ung
Thea Wråli Amundsen457 32 519PP-rådgiverRollsløkka, Greveløkka
Ingun Midgard480 91 118PP-rådgiverBarnehage
Tone Johnsen910 00 238PP-rådgiverPrestrud, Ingeberg
Mathias Migocki967 31 199logoped
Anne Kjersti Stranden415 10 099logoped

Hvis du ikke får tak i personen du søker, tar du kontakt med Innbyggerservice.

Logoped

Logopedtjenesten har fra 1.8.2023 blitt organisert under nyopprettet PPT i Hamar kommune. Ved behov kan PPT sørge for at kommunens logoped avtaler en kartlegging og ytterligere veiledning.

I tilfeller hvor PPT vurderer at barnet/eleven oppfyller vilkårene i barnehageloven (§31) eller opplæringsloven (§ 5-1) vil det kunne være grunnlag for å skrive en sakkyndig vurdering som inkluderer bistand fra kommunal logoped.

Foreldre kan selv ta kontakt med private logopeder. Private logopeder kan tilby bistand enten gjennom Helfo sin stønadsordning eller på privat basis som foreldre må dekke selv. 

Skjemaer og rapporter

Du finner rapporter og kontaktskjema under "skjemaer" til venstre på denne siden. 

Barnehager som ønsker å drøfte en sak med PPT sender Kontaktskjema - barnehage til PPT (DOCX, 35KB). Tjenesten tar kontakt etter at skjemaet er mottatt. 

Skoler som ønsker å drøfte en sak med PPT sender/leverer kontaktmøteskjema skole (DOCX, 35KB) til spes.ped.koordinator/ledelsen ved skolen som videreformidler informasjonen til PPT.