I menyen tilhørende denne nettsiden finner du oversikt over de ulike utvalg, komitéer og råd som er valgt i Hamar kommune. Ved å gå inn på de ulike organene, finner du også hvem som sitter som representanter der.

Alle råd er viktige for demokratiet, da de ivaretar interessene til sine grupper i befolkningen. De politiske utvalgene kommer tettere på "sin" sektor å jobbe for og får større innsikt og ansvar på de respektive samfunnsområdene.

For spørsmål, kontakt oss