Her kan du se hvem som sitter i rådet

Formålet med rådet

Mennesker med funksjonsnedsettelse skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er viktige for disse. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår behov og interesser for mennesker med funksjonsnedsettelse. Rådet skal konsentrere seg om større og overgripende saker, ikke saker som angår enkeltpersoner. 

Det er Hamar kommunestyre som vedtar mandat for og sammensetning av rådet. Leder og nestleder for rådet blir også oppnevnt av kommunestyre, og oppnevningen av medlemmer gjelder for valgperioden. 

Saker de jobber med

  • Tiltak med mennesker med funksjonsnedsettelse som spesiell målgruppe
  • Allmenne tiltak og tjenester som også berører  mennesker med funksjonsnedsettelse
  • Kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder
  • Saker av prinsipiell interesse der rådet uttaler seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen
  • Uttalelser i saker som kommunale organer legger frem for rådet
  • Informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner, allmennheten osv.
  • Bedring av samarbeid og samordning i saker av interesse for mennesker med funksjonsnedsettelse innen kommunen.

Lovhjemmel:
Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. som ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2005. Loven trådte i kraft 10. september 2007.