Kommuneplanen er kommunens overordnete styringsinstrument og gir rammer for kommunens planer og tiltak. Kommuneplanen skal ha et planperspektiv på 10 – 12 år, men bør også ta for seg utviklingstrekk som strekker seg utover disse årene.

Kommuneplanens deler

  • Samfunnsdelen til kommuneplanen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet og for kommuneorganisasjonen. 

Gå til ny side for å finne samfunnsdelen


Kommunedelplaner

Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.

For hver politiske fireårs-periode gjør det nyvalgte kommunestyret en vurdering av hvilke planer som skal utarbeides eller revideres. Dette fastsettes gjennom «Kommunal planstrategi».

Gå til ny side for å finne kommunedelplaner