Kommuneplanen er kommunens overordnete styringsinstrument og gir rammer for kommunens planer og tiltak. Kommuneplanen skal ha et planperspektiv på 10 – 12 år, men bør også ta for seg utviklingstrekk som strekker seg utover disse årene.

Samfunnsdel og arealdel

Samfunnsdelen til kommuneplanen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet og for kommuneorganisasjonen. 

Arealdelen skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene kan brukes, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas. Arealdelen er til forskjell fra samfunnsdelen, juridisk bindende. 

Handlingsdel

Kommuneplanen skal også ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. I Hamar kommune er dette Handlings- og økonomiplanen.

Kommunedelplaner

Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.

For hver politiske fireårs-periode gjør det nyvalgte kommunestyret en vurdering av hvilke planer som skal utarbeides eller revideres. Dette fastsettes gjennom «Kommunal planstrategi».