Økonomisk sosialhjelp er en stønad som skal sikre at du har nok penger til å dekke nødvendige bo- og livsoppholdsutgifter. Med dette menes penger du må ha for å leve, blant annet til mat, klær, husleie og strøm. Sosialhjelp er først og fremst for dem som ikke har egne inntekter, eller nok inntekt til å dekke de mest nødvendige utgiftene sine.

Økonomisk sosialhjelp kan gis som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp er ment å være en midlertidig hjelp. Det er et mål at den som søker hjelp, skal klare seg selv økonomisk etter hvert.

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om økonomisk sosialhjelp. 
Alle som oppholder seg lovlig i landet kan søke om økonomisk sosialhjelp.
Du kan søke dersom du ikke kan sørge for livsopphold gjennom arbeid eller ved hjelp av andre rettigheter.
Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha forsøkt andre muligheter for å skaffe deg inntekt.
Dette kan være gjennom å:

  • søke jobber
  • undersøke om du har rett på andre ytelser fra NAV og søke om disse
  • undersøke om du har andre økonomiske rettigheter og søke om disse

NAV-kontoret der du bor/oppholder deg tar imot søknad og vurderer behovet for hjelp.

Vi oppfordrer deg til å søke digitalt.
Hvis du ikke har mulighet til det, kan du søke på papir eller muntlig.

Du kan levere søknaden din i postkassen utenfor NAV Hamar, sende det i posten eller levere i vår åpningstid. Du kan få hjelp til å fylle ut søknadsskjema i vår åpningstid dersom du trenger hjelp til det.

NAV-kontoret gjør en helhetsvurdering av din økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon. Det er derfor viktig at din søknad om sosialhjelp blir opplyst så godt som mulig. Du må derfor levere dokumentasjon (PDF, 76KB) på dine inntekter og utgifter og andre forhold rundt din situasjon som kan ha betydning for søknaden.

Du finner mer informasjon om økonomisk sosialhjelp på NAV sine nettsider. 

Du får svar i form av et skriftlig vedtak. Dette sendes ut elektronisk til alle digitale brukere, og i vanlig post dersom du ikke er digital. Det er viktig at du leser vedtaket nøye.

Du får raskt svar på søknaden din om du er i en nødssituasjon. Det er viktig at du får frem dette i søknaden.

Vanlig saksbehandlingstid på NAV Hamar er inntil 3 uker. Dersom det tar mer enn en måned å behandle søknaden din, får du brev om at saksbehandlingstiden er forlenget.

Du kan klage på vedtaket hvis du mener at noe er feil. Klagen sender du til ditt lokale NAV-kontor.

Søknad

Dersom du er folkeregistrert i Hamar kommune, kan du søke digitalt. For å søke digitalt, må du logge deg på med enten BankId eller BankId på mobil, Buypass eller Commfides. 

Dersom du ønsker å søke på papirskjema, kan du skrive ut søknadsskjema og se sjekkliste over hvilken dokumentasjon du må sende inn.

Søk digitalt om økonomisk sosialhjelp

Søknadsskjema økonomisk sosialhjelp (pdf) (71KB)

Sjekkliste dokumentasjon (PDF, 76KB)