Gratisskoleprinsippet i Hamar kommune

Retningslinjer for praktisering av gratisskoleprinsippet

 • Retningslinjer for praktisering av gratisskoleprinsippet i Hamar kommune gjelder for alle skolene.
 • Retningslinjene skal gjennomgås med hele personalet hvert år i forbindelse med skolestart/oppstart av skoleåret.
 • Foresatte skal informeres om retningslinjene på første foreldremøte etter skolestart.
 • Retningslinjene skal legges ut på kommunens hjemmesider.
 • Rektor har ansvar for at gratisskoleprinsippet praktiseres etter disse retningslinjene.

Gratisskoleprinsippet

Gratisskoleprinsippet er hjemlet i Opplæringsloven § 2-15:

Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar somer ein del av grunnskoleopplæringa.

Dette medfører at skolen ikke kan planlegge for arrangementer eller turer som krever
foreldrebetaling. Alle aktiviteter i skoletiden omfattes av gratisskoleprinsippet.

Opplæringsloven § 2-15 regulerer ikke aktiviteter som ikke er en del av grunnskoleopplæringen.

Det vil si aktiviteter som faller utenfor virkeområdet til opplæringsloven.

FAU/foreldre omfattes ikke av Opplæringsloven og slik gratisskoleprinsippet.

Gaver til skolen

Skolen kan ta imot gaver fra foreldre, elever eller andre. Gaver må være frivillige og anonyme ogkomme alle skolens elever til gode, eller alle elevene i en klasse. Gavene kan ikke innebære motytelser, eller bli gitt på bestemte vilkår.

Dugnad i og for skolen

 • Skolene kan ikke sende ut elevprodukter/andre produkter med anmodning om å kjøpe/videreselge.
 • Skolen kan ikke selge produkter som for eksempel boller for FAU i skoletiden til inntekt for arrangementer skole skal ha.
 • Rektor ved skolen skal forsikre seg om at elever og foreldre ikke har vært usatt for sosialt press for å gi en gave til skolen.

Dette innebærer at gaven som gis til skolen er:

 • Frivillige. Foreldrene som gir en gave, må gjøre det uten å føle press til å gi.
 • Anonym. Det skal ikke være synlig hvem som gir og ikke gir gaver.

Klassekasser

FAU kan velge å opprette en klassekasse, og foreldrene kan sette inn anonyme bidrag. Det kan ikke kreves at hver familie skal bidra med en gitt sum til klassekassa.

En ansvarlig klassekontakt velges til å forvalte klassekassa.

FAU/klassekontakter disponerer beløpet og står fritt til å gi gaver, arrangere sosiale
sammenkomster, turer eller liknende utenfor skoletiden.

Om en tur skal arrangeres i skoletiden, er det skolen som har regien på dette arrangementet. FAU/klassekontakt kan derimot gi skolen en gave til et bestemt formål skolen har planlagt for.

Det kan ikke knyttes vilkår til verken klassekassa eller gaver, ved at giveren/foreldrene krever motytelser. Det vil si at det er skolen som bestemmer hva gaven skal brukes til.

Retningslinjer for skoleturer

Turer, arrangementer og aktiviteter som skjer i skoletiden er skolens ansvar. Alle utgifter skal dekkes av skolen, og avtaleverket for ansatte skal følges. Turenes innhold skal være forankret i læreplanverket, og skolens ordensreglement og forsikringsavtaler gjelder. Skolene kan bruke midler som er kommet inn som anonyme og frivillige gaver, til å dekke utgiftene/deler av utgiftene.

De samme reglene gjelder for arrangementer på ettermiddag/kveldstid når dette gjennomføres i skolens regi, og inngår i skolens planer.

 • Turer i skoletiden forutsetter at en av klassens lærere er med og har hovedansvaret. Ansvaret innebærer faglig og sosialt ansvar, sikkerhet og organisering, samt informasjon til elever og foreldre.
 • Rektor skal godkjenne alle turer i skoletiden.
 • Om foreldre arrangerer turer i skoletiden, vil det innebære at elevene må søkes fri fra undervisningen for på denne måten å unngå gratisskoleprinsippet. Det kan ikke skolen tillate.
 • Foreldrene står fritt til å arrangere turer i skolens ferier.

Turer kan gjennomføres forutsatt at gratisskoleprinsippet overholdes. Skolene kan ikke be elevene ta med penger til for eksempel is eller liknende på turer, eller til faste undervisningopplegg utenfor skoleområdet som ved svømming eller andre utflukter.

Arrangementer på skolens arena etter skoletid

FAU/foreldre kan benytte skolebygg etter skoletid eller på skolens fridager til arrangementer, som ball, juletrefest eller liknende.

Disse arrangementene gjennomføres ikke i skolens regi i skoletiden, og omfattes ikke av gratisskoleprinsippet.

17. mai er offentlig fridag for skolens ansatte. Derimot er dette en dag hvor skolens arenaer kan benyttes av elever og foreldre, og andre i nærmiljøet til sammenkomst og arrangement. Det er opp til FAU i samarbeid med 17. mai komiteen i Hamar kommune å arrangere dette. De kan benytte arenaen for salg av ulike produkter dersom de ønsker dette. Dette arrangementet vil ikke bli omfattet av gratisskoleprinsippet.

 • FAU/foreldre står fritt til å gi en gave til skolen, men ikke stille vilkår eller motytelser for gaven.
 • FAU/foreldre kan gi gave til et bestemt formål skolen har planlagt for.
 • Skolen kan bare ta imot anonyme gaver og der deltakelsen er frivillig.